Skip links

Kjære regjering: Bruk vår rådgivningsmodell for grønne anskaffelser

Klima Østfold og Viken fylkesråd var torsdag hos næringsdepartementet for å presentere erfaringer og resultater fra prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser» og oppfordre nasjonale myndigheter til å kopiere rådgivningsmodellen.

Foto:  Morten Brakestad

Det Klimasatsfinansierte prosjektet har de siste 3 årene bistått Viken-kommuner med å ta klimahensyn i sine anskaffelser og utbyggingsprosjekter og kan vise til gode resultater med flere ambisiøse klimavennlige anskaffelser blant Viken-kommuner.

– Offentlige anskaffelser spiller en nøkkelrolle for å realisere både nasjonale, regionale og lokale klimamål. For å få fart på grønne anskaffelser, er det viktig at innkjøps-Norge får tilgang til gode og konkrete verktøy som kan brukes. Derfor er det viktig at regjeringen kjenner til det gode arbeidet som er gjort på dette feltet i vår region. Vi håper de vil la seg inspirere av det, og dra nytte av og bygge videre på våre erfaringer, forteller fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Fra nyttår trer endringer i anskaffelsesforskriften i kraft, med skjerpede krav til å ta klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Forskriftsendringene vil ikke løse de virkelige barrierene for at kommuner og fylker skal klare å få til flere ambisiøse klima- og miljøvennlige anskaffelser mener Klima Østfold-leder René Rafshol.

FOTO: René Rafshol, leder av Klima Østfold

– Den største barrieren er ikke regelverket, men innkjøps-Norges knapphet på tid og oppdatert klima- og miljøkompetanse. Det er ikke realistisk at alle innkjøpsmiljøer i Norge kan bygge denne kompetansen alene. Vi mener derfor at vårt forslag er en effektivt løsning hvor kommuner og fylker kan dele på og få tilgang til gratis og riktig kompetanse for å få til flere gode og grønne anskaffelser. Det tilsvarer all erfaring fra vårt prosjekt.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen fikk høre om gode prosjekterfaringer og -resultater, og at det er behov for 50 millioner til å opprette regionale rådgivningstjenester. Slik kan flere ambisiøse klima- og miljøvennlige anskaffelser over hele landet realiseres. Et skriftlig innspill med forslag til innretning signert Viken fylkesråd og Klima Østfold ble overlevert.

– I regjeringens statsbudsjettforslag ligger det inne 10 millioner til DFØ som skal gjøre de i bedre stand til å støtte og veilede innkjøpere til å etterspørre grønne og innovative løsninger. Dette er en god start, men vi foreslår at det legges et betydelig høyere beløp på bordet. Videre er det viktig at disse pengene går til operativ bistand fysisk ute hos kommuner og fylker, slik at de får bistand der de er – når de trenger det, forteller Annette Raakil, AU-medlem og fylkesråd for plan, klima og miljø.

Innspillet fra Viken fylkesråd og Klima Østfolds arbeidsutvalg kan leses i sin helhet her.

Mer informasjon om prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser finnes på klimaradgivning.no.