Skip links

Ambisiøst næringsliv

Ambisiøst næringsliv

Vi tilrettelegger for og samarbeider med næringslivet.

Næringslivet i Østfold er på god vei inn i det grønne skiftet, og mange produserer eller omsetter allerede nå både varer og tjenester som vi vil trenge mer av i en klimaomstilt fremtid. Det gir håp om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i regionen. Likevel vil det fortsatt være behov for krevende omstillinger når stadig høyere miljø- og klimaambisjoner skal oppfylles. Forbruksmønstre må endres og næringslivet må jobbe etter forretningsmodeller som er i tråd med lavutslippssamfunnets behov.

Denne omstillingen vil vi i Klima Østfold bidra til, gjennom dialog med store industribedrifter og ikke minst i tett samarbeid med Klimapartnere Viken. Dette er et partnerskap for grønn næringsutvikling med aktører fra næringsliv, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia.

For at Østfold som region og kommunene skal nå klimamålene for 2030 og 2050, er vi avhengige av at industrien og næringslivet bistår og drar i samme retning. Disse trenger i neste omgang statlige og internasjonale rammevilkår som legger til rette for det grønne skiftet.

Søk om støtte til grønne prosjekter i bedriften
Det finnes mange støtteordninger for bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftig. Under er en oversikt over ulike støtteordninger næringslivet kan søke på.

  • Viken fylkeskommunekan søke om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk.
  • Innovasjon Norgefinansiering av alt fra oppstart, innovasjon og utvikling, internasjonal satsing, landbruk, skipsfart, og fiske med mer.
  • Enovahos Enova finner man støtteordninger for nullutslippsløsninger innen bygg og eiendom, industri og anlegg, energisystem, og transport.
  • Grønn Plattform: gjennom Grønn Plattform kan bedrifter søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter som har grønne og bærekraftig formål.