Skip links

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har rullert sin klima- og energiplan for andre gang. De to foregående planene fokuserte på å gi et bilde av forbruk av energi og utslipp av klimagasser i Fredrikstad-samfunnet. Den nye planen tar for seg tiltak Fredrikstad kommune selv kan gjennomføre for å nå klima- og energimålene.

Fredrikstad_-_FEN-mindre-580x410

Kommunens handlingsrom i forhold til å redusere klimagassutslippene knytter seg særlig til disse områdene:

  • Areal og transportplanlegging
  • Energi i bygg
  • Landbruk
  • Avfall, vann og avløp
  • Transport i egen drift
  • Kunnskapsbygging hos partene i samfunnet om utfordringer og muligheter

Kommunens klima- og energiarbeid tar opp i seg alle disse områdene og beskriver status, mål og tiltak knyttet til hvert av disse temaene. Planen har som mål å bidra til lavere utslipp av klimagasser, energisparing samt å øke andelen energi som kommer fra fornybare kilder.

Planen definerer også tiltak Fredrikstad kommune skal gjennomføre for å nå klima- og energimålene. Tiltakene omhandler både hva kommunen skal gjøre i egen drift og hva kommunen skal gjøre for å tilrettelegge for at andre kan opptre mer klimavennlig. Planen ble vedtatt av Bystyret i juni 2013.

I Fredrikstad jobbes det aktivt mot målet om å bli en klimanøytral kommune i 2020. Blant annet har Fredrikstad vedtatt en egen strategi for ladeinfrastruktur for elbiler og er sertifiseringsinstans for Miljøfyrtårnbedrifter i kommunen.

 

Klimafond

Fredrikstad kommune har også et klimafond som skal brukes til det interne miljøarbeidet. Fondet skal initiere og stimulere til konkrete tiltak som reduserer klimagassutslippene og fører til reduksjon i energiforbruket eller til energiomlegging til fornybar energi.

Retningslinjene for bruk av fondet finner du her: Klimafondet Retningslinjer

Lenke til Fredrikstad kommunes nettsider for klima og miljø
Lenke til Fredrikstad kommunes klima- og energiplan
Oppsummering om hvilke mål og tiltak som er vedtatt i klima- og energiplanen
E-post til klimakontakten i Fredrikstad