Skip links

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har satt seg ambisiøse klimamål og vil bidra til at vi globalt holder oss innenfor 1,5°C-målet. Målsettingene følges årlig opp med et klimabudsjett som er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å oppnå utslippskutt.

Fredrikstads klimaplan (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt av bystyret i 2019 . Planen har følgende hovedmålsettinger:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016.
  • Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
  • Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050

Dette er ambisiøse mål og vi er helt avhengige av å nå dem samme med alle aktørene i Fredrikstad-samfunnet. Derfor er en av hovedstrategiene i planen: «Innbyggere og næringsliv inviteres med i omstillingen til lavutslippssamfunnet».

Fredrikstad skal være den lille verdensbyen som tar et globalt ansvar.

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Grete Rasmussen er Fredrikstad kommunes klimakontakt.

Lenker: