Skip links

Prosjekt: TREASoURcE

«Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy.»

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune har til sammen fått 14 millioner kroner av EU til å jobbe med et internasjonalt sirkulær økonomi prosjekt. Østfold og Fredrikstad kommune skal sammen med 15 partnere fra syv nasjoner undersøke hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for overgangen til et mer sirkulært samfunn.
Støtten til prosjektet kommer fra EU-programmet Horisont Europa, og arbeidet skal gå over fire år. Det overordnede målet med prosjektdeltakelsen er å oppfylle Østfolds langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet.

Om TREASoURcE

  • TREASoURcE er initiert og finansiert av Horisont Europa; EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
  • Prosjektet skal vare i fire år, og har en totalramme på 9,99 millioner euro, tilsvarende 100 millioner norske kroner
  • Prosjektet består av 17 partnere fra 7 europeiske land, tilknyttet forskningsinstitusjoner, byer, regioner, bedrifter, industripartnere og foreninger
  • Overordnet koordinering ligger til Finlands tekniske forskningssenter VTT, ved prosjektkoordinator Anna Tenhunen-Lunkka (info@treasource.eu)

Les mer på prosjektets hjemmeside.