Skip links

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune vedtok sin første klima- og energiplan i 2002. Gjeldende plan er fra 2011 og har et overodnet mål:

«For å bidra til bedre bymiljø og bedre folks helse, skal sarpsborgsamfunnet redusere de direkte utslippene av klimagasser med 50 prosent innen 2020» ( ifht. utslippene i 1991).

Fremtidens byer

I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene klarer å redusere sine klimautslipp, vil det kunne utgjøre en stor forskjell. Miljøvennlig byer er dessuten også gode byer å bo i. I perioden 2008-2014 har Sarpsborg, sammen med Fredrikstad og 11 andre byer, deltatt i programmet «Framtidens byer». Sammen har vi jobbet for å skape byer som har redusert klimagassutslipp, byer som er tilpasset klimaendringene og som har bedre bymiljø. For Sarpsborg har det vært viktig å knytte samarbeidet innenfor «Framtidens byer» opp til kommunens øvrige mål og strategier.

Deltagelsen i Framtidens byer har uten tvil styrket kommunens klima- og miljøarbeid, samt at bymiljø har fått større fokus – sett opp mot tradisjonelt miljøvern. Framtidens byer har vært en god møteplass og arena for inspirasjon, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom byene. Programmet har dessuten bidratt til mer samarbeid på tvers av sektorer – både offentlig og privat. Gjennom økt fokus på klima- og bymiljøspørsmål, økt engasjement, økt kunnskap og ved hjelp av stimuleringsmidler har Framtidens byer også bidratt til økt gjennomføringsevne.

Sarpsborg_Ordførere_2012_med_banner_mindre

I Sarpsborg står vi nå bedre rustet til å møte framtiden, og sammen har vi et ansvar for videreføring av arbeidet. Gjennom vår deltagelse i Klima Østfold vil vi fortsette å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for effektive miljøtiltak slik at alle kan bidra – kommuner så vel som innbyggere.
«Framtidens byer» hadde fire innsatsområder:

  1. Areal- og transport
  2. Stasjonær energi
  3. Forbruksmønster og avfall
  4. Tilpasning til klimaendringer.

Et fokusområde i Framtidens byer, som griper inn over alle fire satsningsområdene, var bedre bymiljø. Bedre bymiljø omfatter sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter som alle knytter seg til byen og bærekraftig utvikling.

I kommunens klima- og energiplan har vi fokusert på innsatsområdene som er sammenfallende med innsatsområdene som var i «Framtidens byer». Cirka 70 tiltak/prosjekt er beskrevet i planen. Status pr. mai 2015 er at de fleste tiltakene er nå helt eller delvis gjennomført. Det er vedtatt at planen skal revideres, men framdriften på dette arbeidet er ennå ikke avklart.

Areal og transport

Sarpsborg og Fredrikstad jobber sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen for å få økonomisk støtte fra staten til felles tiltak. Det skal legges bedre til rette for buss, sykkel og gange. Restriktive tiltak for biltrafikken som innføring av bompenger og parkeringsrestriksjoner. Det arbeides også med en rekke mindre tiltak, eksempelvis ladeinfrastruktur for el-biler, gå/sykkel kampanjer etc.

Energibruk i bygg

Kommunen har et stort fokus på energisparing og energieffektivitet. Fra 2008 til 2012 er energiforbruk pr. m2 i kommunale bygg redusert med 16,5 %. Kommunens forbruk av fyringsolje ble redusert med hele 70 % fra 2010 til 2012. Den kraftige nedgangen skyldes at flere bygg ble tilknyttet fjernvarmenettet og bruk av varmepumper.

Forbruksmønster og avfall

Sarpsborg kommune har som mål at alle egne virksomheter skal miljøsertifiseres. Det er viktig at kommunen går foran og ” feier for egen dør”. Det er flere private bedrifter i Sarpsborg som er miljøsertifisert, enten som miljøfyrtårn eller etter ISO 14001 standarden. Kommune jobber også med miljøkrav i anskaffelser, og få økt kildesortering.

Tilpasning til klimaendringer

Kommunen har kunnskap om hvordan klimaendringene kan påvirke kommunens ansvarsområder. Klimaendringer og tilpasning til dagens og framtidens klima er omtalt og vurdert i sentrale styringsdokumenter og kommunale planer.

Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid

Kommunen jobber med kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid om miljø og klima gjennom flere prosjekter og aktiviteter. Målgruppene er barn i skole og barnehage og kommunens innbyggere.

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Nathalie Bekkelund er Sarpsborg kommunes klimakontakt.

Lenker: