Skip links

Klimasmart landbruk

Klimasmart landbruk

Vi samarbeider for utslippsreduksjoner og økt karbonopptak

Jord- og skogbruk er store og viktige næringer i Østfold i form av verdiskaping, arbeidsplasser og nasjonal matproduksjon. Landbruket fører både til utslipp av klimagasser og muligheten for å bruke skog og jordsmonn til å binde CO2. Sektoren er så viktig for oss at den er et eget innsatsområde, og aktører fra næringene har vært samarbeidspartnere i et prosjekt som har pågått i mange år: Klimasmart Landbruk Viken (tidligere Østfold).

Matproduksjon innebærer utslipp av de biologiske klimagassene metan og lystgass. I Norge planlegger vi å øke matproduksjonen. Dermed må det være rom for disse biologiske utslippene, samtidig som næringen jobber med å redusere klimagassutslipp per produserte enhet, altså per matvare eller råvare.  God agronomi er avgjørende for å få ned jordbrukssektorens fotavtrykk.

Energibruken i jord- og skogbruk har tradisjonelt vært fossil – den må bli fossilfri når teknologiene er modne. Samtidig må energien brukes mer effektivt, enten det er i maskinene eller byggene som bonden bruker. Omlegging til fornybar energi til oppvarming og strømproduksjon er et vesentlig bidrag fra landbruket fremover.