Landbruk

Landbruket bidrar med 12 % av klimagassutslippet i Østfold. Landbruket i Østfold er allerede klimaeffektivt, og det har lenge vært fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for forbedring også her.

Klima Østfold jobber for å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket.

Vi legger følgende i begrepet Klimasmart landbruk:

  • Økonomi for bonden – lønnsomme tiltak på gården
  • Fornybar energi til erstatning av fossil energi
  • Energieffektivisering i bygg og maskinkjøring
  • God agronomi – bedre tilpasset jordbearbeiding, drenering og gjødsling
  • Utnyttelse av skog til bioenergi og byggematerialer
  • Samspill med andre miljøhensyn, vannmiljø og klimatilpassing

Prosjektet Klimasmart Landbruk 2014 – 2016:klimasmart-landbruk-m_slogan

Fra 2014 til sommeren 2016 hadde vi i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning og Kalnes v.g.s. et dedikert prosjekt om temaet kalt Klimasmart landbruk. Gjennom prosjektet ble det gjennomført en rekke kurs og aktiviteter rettet mot bønder innen temaene i punktlisten.

Dokumentasjon fra prosjektperioden:
Kurs- og seminardokumentasjon
Oversikt over kurs og seminarer
Prosjektets organisering