Fylkesmannen i Østfold har viktige oppgaver på klimaområde knyttet til arealbruk og klimagassreduksjon for å begrense framtidige skader. Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene.

Fylkesmannens målsetning med deltakelsen i Klima Østfold er:

  • Formidle til kommunene forventinger til deres innsats i klimaarbeidet og oppfordre til utarbeidelse og gjennomføring av klimahandlingsplaner.
  • Bidra til at de kommunale klimahandlingsplanene følger opp føringene i statlig politikk, jf. klimameldingen og klimaforliket og statlig planretningslinje.
  • Formidle informasjon om klimatiltak og miljødata, herunder nasjonale tiltaksanalyser og statlige veiledere innen lokalt klimaarbeid.
  • Gjøre kommunene kjent med klimasatsningen som er avtalt ved landbruksoppgjøret og sentrale føringer om klimatiltak i landbrukssektoren.
  • Bidra til at klimatiltak ikke kolliderer med andre miljømål innen forurensning, biologisk mangfold, friluftsliv og landskap

Fylkesmannen i Østfold er med i Klima Østfold for å holde seg oppdtaert og for å sørge for at det som gjøres er godt samarordnet med det som kommunene gjør.