Skip links

STatsforvalteren i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Østfold

Statsforvalteren i Oslo og Viken har viktige oppgaver på klimaområde knyttet til arealbruk og klimagassreduksjon for å begrense framtidige skader. Statsforvalteren fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene.

Statsforvalterens målsetning med deltakelsen i Klima Østfold er:

Formidle til kommunene forventinger til deres innsats i klimaarbeidet og oppfordre til utarbeidelse og gjennomføring av klimahandlingsplaner.
Bidra til at de kommunale klimahandlingsplanene følger opp føringene i statlig politikk, jf. klimameldingen og klimaforliket og statlig planretningslinje.
Formidle informasjon om klimatiltak og miljødata, herunder nasjonale tiltaksanalyser og statlige veiledere innen lokalt klimaarbeid.
Gjøre kommunene kjent med klimasatsningen som er avtalt ved landbruksoppgjøret og sentrale føringer om klimatiltak i landbrukssektoren.
Bidra til at klimatiltak ikke kolliderer med andre miljømål innen forurensning, biologisk mangfold, friluftsliv og landskap
Statsforvalteren i Oslo og Viken er med i Klima Østfold for å holde seg oppdatert og for å sørge for at det som gjøres er godt samarordnet med det som kommunene gjør.