Skip links

Marker kommune

Marker kommune har i samarbeid med Indre – Østfoldkommunene utarbeidet en felles Klima- og energiplan som ble vedtatt i 2011. Planen har 5 strategier som munner ut i 49 tiltak.

Strategiområdene er:

  1. Kommunen skal i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen sørge for en hensiktsmessig organisering av klima- og energiarbeidet i egen organisasjon, i kommunale selskaper, mot innbyggerne og regionen som helhet.
  2. Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønstrer.
  3. Kommunen skal stille tydelige energi- og miljøkrav i kommuneplanens arealdel og ved endring i kommunens servicestruktur.
  4. Kommunen skal arbeide for en bærekraftig forvaltning av landbruksnæringen.
  5. Kommunen skal forebygge ulykker ved ras, skred og flom gjennom et føre-var prinsipp i planleggingen og ved utbygging.

Energitiltak i bygg

Marker har stort fokus på energisparing og energieffektivisering. Det er utarbeidet tiltaksplaner for de kommunale byggene og vedlikehold og byggeprosjekter har fokus på lavt energiforbruk og gode løsninger for miljøet.

Marker kommune har gjort større enøktiltak i flere bygg:

  • Grimsrud barnehage
  • Marker skole
  • Markerhallen
  • Rådhuset
  • Marker Bo- og servicesenter

Det er blant annet montert nye og mer energieffektive varmepumper i varmesentralene i Marker bo- og servicesenter og på Rådhuset. Disse forsyner også varme og ventilasjon til Braarud borettslag, skolene og Markerhallen. Varmepumpene forsyner ca. 20 000m2 bygg med varme. Grimsby barnehage har konvertert fra oljekjeledrift til pellets i fyrrom og bygget er dermed co2-nøytralt oppvarmet.

I de fleste byggene er det også installert automatisert styring via kommunens sentrale SD-anlegg. Dette innebærer at lys, varme og ventilasjon kun er i bruk når det er brukere i bygget eller rommene, og ellers ved behov. Det er også byttet ut en del vinduer og dører med «passivhus»-standard, med særlig god isolasjon.

Det er også gjort mange mindre, men betydningsfulle energitiltak i andre bygg.

Marker kommunes energitiltak i bygg har gjort at kommunens energibruk er redusert med 23 %. I tillegg til redusert forbruk, er varmeanleggene automatisert, slik at bruken av fyringsolje er redusert til et absolutt minimum, og drift av varmesentralene er nå basert på elkraft.

I perioden har kommunens eiendomsmasse og antall el-abonnement økt.

Avfall og gjenvinning

Renovasjonstjenesten ivaretas av det interkommunale selskapet Indre Østfold Renovasjon (IØR) som er en god aktør innen kildesortering og gjenvinning og har en høy materialgjenvinningsgrad.

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Ann Kristin Halvorsrud er Marker kommunes klimakontakt.

Lenker: