Skip links

Moss kommune

Moss kommune har en energi- og klimaplan fra 2020. Energi- og klimaplanen sier noe om hvordan det er mulig å redusere utslipp fra stasjonære kilder (for eksempel industri og bygg), mobile kilder (transport) og fra prosessutslipp (landbruk, prosessindustri, fyllplasser). Strategiplanen fra 2020 følges opp av handlingsplaner innenfor avfall, stasjonær energi og grønn kommune (kommunens virksomhet) og transport.

Energitiltak på bygg

Moss kommunale Eiendomsselskap KF jobber systematisk med å energieffektivisere de kommunale byggene. Nye bygg har lavenergistandard, og knyttes til fjernvarmenettet eller bruker jordvarmepumper som energikilder. Statkraft Varme har fjernvarmekonsesjoner i Moss. Det benyttes havreskall, skogsavfall, flis, deponigass m.m. som energikilder. Vår/sommer 2015 legges fjernvarmerør fra sentrum og over på Jeløya, som skal føre varme fra Lantmännen Mills under kanalen.

Forbruk og avfall

I Moss er det utslipp fra avfallsdeponiet som utgjør de største prosessutslipp. Utviklingen viser at utslipp fra avfallsdeponi er på vei nedover. Deler av energien i deponiet utnyttes til fjernvarme. Deler av deponigassen samles opp og fakles (brennes). Ved å fakle gassen, minsker man klimagassutslippene ved at man gjør om metangass (CH4-gass) til karbondioksid (CO2 -gass) som har en mye lavere klimaeffekt. Det er laget en handlingsplan for avfall i Moss.

Foto: Bastø Fosen

Transport

Utslipp fra transport er kanskje den vanskeligste delen å gjøre noe med. Vi ønsker i Moss at flere hadde hatt mulighet og et ønske om å gå over fra bil til gange/sykkel og kollektivtransport. Færre biler vil gi lavere klimagassutslipp, lufta blir renere og helsa blir bedre. Handlingsplan for transport sett i et miljøperspektiv ble vedtatt i 2014. Moss kommune har et vedtak på at minst 50 % av bilene kommunen kjøper skal være elbil. Ny rammeavtale for biler inngås i juni 2015. Moss kommune er også med i Klima Østfolds rammeavtale om innkjøp av ladestolper. 5. juni 2015 åpner Ladetorget, med hurtiglader, fleksiladere og normalladere på Kirketorget i sentrum av byen. I april 2015 åpnet Moss` første og foreløpig eneste fyllestasjon for biogass, og alle byens renovasjonsbiler gikk samtidig over på å kjøre på biogass.

Sykkelbyen Moss Rygge

Moss kommune har dannet Sykkelbyen Moss Rygge, og har satt av 4 millioner kroner årlig i fire år til tiltak som fremmer sykkel som transportmiddel. Moss vil jobbe for kortsiktige fysiske tiltak og etablere en mer langsiktig strategi i forhold til sykkelarbeidet.

Grønn kommune

Prosjektet Grønn kommune har fokus på Miljøfyrtårnsertifisering, og planen er at Moss kommune skal sertifiseres etter hovedkontormodellen i juni 2015. 18 kommunale virksomheter er Miljøfyrtårnsertifisert i Moss kommune, de fleste barnehager og skoler. I tillegg innebærer Grønn kommune tiltak som strandryddedag, aksjon båtvrak og sertifisering av Blått flagg-strender. I 2015 er Sjøbadet og Tronvikstranda sertifisert. Moss vil nå øke fokus på humlevennlige planter, og se hvordan det kan legges bedre til rette for humler og andre insekter.

Moss kommune har fokus på miljø- og etiske krav i sine innkjøp. Moss kommune er en Fairtrade-kommune og er medlem av Initiativ for Etisk Handel.

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Cecilie Kildahl og Charlotte Aune Bryne er Moss kommunes klimakontakter.

Lenker: