Skip links

Våler kommune

I Våler skal all energibruk omlegges i retning av mer miljø- og klimavennlige kilder, der lokal verdiskapning og lokal råstoff- utnyttelse skal være førstevalget.

Våler kommune har utarbeidet en klima- og energiplan som setter klimamål som skal nås innen 2030. Av de foreslåtte tiltak kan det nevnes blant annet:

  • Reduksjon i klimagassutslipp
  • Reduksjon i stasjonærenergibruk både hjemme og i kommunale bygg
  • Utfasing bruk av fossile brensler
  • Forbedring av gang- og sykkelveinettverk

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Bent Melleby er Våler kommunes klimakontakt.

Lenker: