Skip links

Fossilfri transport

Fossilfri transport

Vi fremmer el, hydrogen og biogass, og vil redusere transportbehovet .

Utslippene fra veitransporten er blant de største sektorene i Østfold som region og i hver enkelt kommune. Det å bidra til utslippskutt fra veitrafikk er dermed avgjørende for alle Østfoldaktørene. Klima Østfold-samarbeidet har i mange år jobbet etter visjonen om fossilfri transport innen 2030. I kystkommunene kommer dessuten betydelige utslipp fra sjøtransporten. Vi har dermed en stor utfordring å løse sammen med statlige myndigheter som sitter på den største verktøykassa.  

For å eliminere transportrelaterte klimautslipp må vi jobbe langs to akser:  

  • Den første handler om å redusere behovet for transport. Vi må se på måter å legge om transportsystemet på, som transportminimerende arealbruk, kollektivtransport, bildeling, få varetransport fra vei til bane og sjø.  
  • Minst like viktig er den andre aksen: For å oppnå nødvendige, raske klimagasskutt er omlegging av drivstoffet avgjørende. Vi må tilrettelegge for overgang til fossilfrie drivstoff. I Østfoldregionen prioriterer vi elektrisitet, biogass og hydrogen som likeverdige løsninger. Fylle- og ladeinfrastrukturen er ulikt utviklet, og derfor vil dette i praksis ofte tilsi elektrisitet og biogass. 

I Klima Østfold har vi videreutviklet Miljødirektoratets transporthierarki. Dette er vedtatt i Østfolds regionale klimaplan og mange av kommunenes planer. Dette hierarkiet er tenkt å være til hjelp for kommunene og fylkeskommunen når vi utformer virkemidler for bedrifter og for enkeltindivider, og når vi «feier for egen dør» 

Tanken er at man starter øverst og jobber seg nedover gjennom mulige tiltak og virkemidler, ut fra hva som er relevant for den aktuelle problemstillingen. Man må ofte iverksette flere tiltak samtidig for at de skal få effekt – og gjerne pisk og gulrot parallelt. Som for eksempel når man prioriterer gange og sykling samtidig som man innskrenker parkeringsmulighetene for fossilt drevne kjøretøy, må man også passe på å gi fordeler til kjøretøy som benytter el, hydrogen eller biogass.