Skip links

Østfold fylkeskommune

Østfold skal være klimanøytralt innen 2030, og innen 2020 skal klimagassutslippet ligge under 20 % av 2005-nivå. Minimum 50 % skal tas gjennom lokale tiltak.

Fylkesplanen

Målene over er hentet fra Fylkesplanen – Østfold mot 2050, hvor miljø er ett av tre hovedmål. Målene gjelder for hele Vikensamfunnet og legger grunnlaget for fylkeskommunens klima- og energipolitikk. Planen ble vedtatt i 2009.

Fylkesplanens klima- og energimålsetninger skal blant annet løses gjennom 13 strategier:

 1. Gjennomføre og forankre energi og klimaplanlegging i kommunene
 2. Bevisstgjøre og bygge opp kunnskap i kommuner, næringsliv og befolkning, i forhold til tiltak og adferd som reduserer klimagassutslipp
 3. Redusere transportarbeidet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, der transporteffektivitet er førende for arealdisponeringen
 4. Overføre transportaktivitet fra bil til gange og sykkel på korte turer, bl.a. ved å satse på et godt utbygd nett av gang- og sykkelveger.
 5. Utvikle gode konsepter for byutvikling basert på god funksjonalitet og fortetting med kvalitet, i et klima- og helseperspektiv.
 6. Etablere infrastruktur for bruk av fornybare og miljøvennlige drivstoff i kjøretøyer, herunder gass.
 7. Satse sterkere på enøk i nye og eksisterende bygninger, samt industri.
 8. Økt satsing på fornybar energi, herunder bioenergi fra landbruket og organisk avfall.
 9. Bedre gjenvinningssystemer og etablere felles innsamlingssystemer for sortering av avfallet i kommunene. Økt satsing på materialgjenvinning.
 10. Gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av lystgass og tap av CO2 fra landbruksjord.
 11. Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø-, energi- og klimaprofil.
 12. Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av mer miljøtilpassede løsninger.
 13. Økt satsing på miljøsertifisering innen både offentlig og privat virksomhet, herunder styrke samarbeidet i Miljøfyrtårn Viken.

Tiltak

Ingen av fylkesplanens strategier gjelder fylkeskommunens virksomheter alene, og sammen med kommuner og næringsliv er en rekke tiltak allerede satt i gang.  Klima Østfold er etablert som et samarbeidsforum mellom fylkeskommunen og kommunene innen klima og energi. Klimapartnere Viken er etablert som en samarbeidsarena for fylkeskommunen,  kommuner, næringslivet og FOU.

Regionale utviklingsaktiviteter innen klima og energi har fokusert på de to største utslippsområdene; bygg og transport. Gjennom Klima Østfold er det satt i gang det største tiltaket på klima og energi innen offentlige bygg i Østfold noensinne. Innen transport har Fylkeskommunen gitt målrettet støtte og samarbeid med nøkkelaktører innen ladeinfrastruktur, samt brukt innkjøpsverktøyet innen biogass. Valg av biogassbusser har medført regional utvikling gjennom økt etterspørsel og et etablert marked for biogass i Østfold. I 2014 startet et landbruksprosjekt, klimasmart landbruk, hvor de ulike aktørene i næringen jobber sammen om kurs og aktiviteter innen tema klima og energi. Se egen nettside www.klimasmartlandbruk.no.

I fylkeskommunens innkjøpsstrategi for 2013 – 2017 legges det til grunn at fylkeskommunen skal prioritere å velge miljøvennlige varer og tjenester samt vektlegge miljøhensyn i våre bygg og anlegg.

Handlingsprogram for klima- og energiarbeidet

Det er utarbeidet et handlingsprogram for klima- og energi i henhold til målene i fylkesplanen. Handlingsprogrammet følger opp fylkesplanens mål og strategier, samt oppsummere politiske vedtak som er fattet innen området. Handlingsprogrammet skal gi fylkeskommunen et verktøy for systematisk og langsiktig arbeid for å redusere klimagassutslipp, redusere uønsket miljøpåvirkning og effektivisere energibruken.

 

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Guri Bugge er Østfold fylkeskommunes klimakontakt.

Lenker: