Skip links

Engasjert befolkning

Engasjert befolkning

Vi hjelper innbyggerne å ta klimasmarte valg.

Vi er alle innbyggere et sted – og som del av et lokalsamfunn, spiller vi alle en rolle i omstillingen.

For oss i Klima Østfold betyr den enkelte innbyggers innsats mye. Et særlig viktig område for oss er transportsektoren, der vi lenge har jobbet for å få ned utslippene. Medlemskommunene og fylkeskommunen legger til rette for sykkel og gange der det er hensiktsmessig, slik at behovet for privatbilen blir mindre. Dette passer ikke alle steder. Der sykkelavstanden er lang og kundegrunnlaget for et godt kollektivtilbud er dårlig, er det naturlige transportvalget bilen. Generelt, men i disse tilfellene spesielt, er det viktig at kommunene også er med og stimulerer til bruk av elbil. En del av Klima Østfold-kommunene har derfor gunstige parkeringsavgifter for elbil, og alle tilbyr lading på offentlige parkeringsplasser.

Hver enkelt husholdning kan også gjøre noe med egen energibruk hjemme – og i Klima Østfold abonnerer vi på en energikalkulator for boliger på vegne av alle Østfolds innbyggere. Den ligger tilgjengelig her på nettsidene våre, klar til bruk. Spart energi betyr også sparte utgifter.

I Klima Østfold ønsker vi i tillegg å bidra til at innbyggerne kan bli mer bevisste forbrukere. For oss innebærer det at vi alle blir flinkere til å bruke tingene våre lenger, bedre og om igjen.. Og gjerne at vi deler det vi har (for eksempel verktøy) med nabolaget vårt. Sirkulærøkonomisk tenkning, med andre ord. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt redusert matsvinn og klimavennlig mat. Dermed hender det at vi arrangerer kveldsmøter om dette og andre temaer i kommunene.