Skip links

Rakkestad kommune

Rakkestad kommune vedtok sin første klima- og energiplan 28.04.2011. Planen er et samarbeid mellom 11 kommuner i Indre Østfold og er vedtatt med samme innhold av 11 kommunestyrer.

Rakkestad kommune er liten sett i forhold til innbyggertall, men desto større i areal. Kommunen er en av landets største landbrukskommuner og over 50 % av kommunens klimagassutslipp er prosessutslipp. I tillegg til dette har kommunen større gjennomfartsveier både nord/sør og øst/vest, som bidrar til utslipp fra mobil forbrenning.

Klima- og energiplanen har to hovedmål: -Klimagassutslippet skal innen 2020 reduseres med 20 % fra 2007 nivå. -Energiforbruket skal innen 2020 reduseres med 20 % fra 2007 nivå. For å nå disse målene er det satt opp 5 strategier og 48 konkrete tiltak.

Innsatsområdene er: holdningsskapende arbeid, redusert energiforbruk (alternativ energi), smart arealstrategi, avfall, landbruk og transport.

Rakkestad kommune ønsker å være en pådriver i lokalsamfunnet for de gode klimatiltakene. Kommunen deltar blant annet i framtidens bygder, lager tiltaksanalyser på egne bygg, velger fornybar energi der det er mulig, gjør smarte innkjøp, jobber for kretsløpstenkning i landbruket osv.

Rakkestad kommune er medlem av Klima Østfold. Det er en kjensgjerning at resursene til å drive klima- og energiarbeid er begrenset i en liten kommune som Rakkestad. Gjennom samarbeidet med Klima Østfold får kommunen bistand til å jobbe med klimasaker og å holde fokuset oppe.

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Joakim Vold Aarstad er Rakkestad kommunes klimakontakt.

Lenker: