Skip links

Om Klima Østfold

Tid for handling!

Østfold er i gang med grønn omstilling!
12 kommuner drar i flokk.

Klima Østfold er samarbeidet mellom 12 Østfoldkommuner, Østfold fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi jobber for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra – det offentlige så vel som næringsliv og innbyggere.

400

Ladestasjoner for elbil

140

Biogassbusser

4

Fyllestasjoner

Innsatsområder

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå de nasjonale klimamålene.

Klima Østfold skal være et verktøy for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Hvert år utarbeides det en regional handlingsplan. Arbeidet til Klima Østfold er forankret i Fylkesplanen, kommunale klima- og energiplaner, og i kommuneplanene.

Klima Østfold er ikke en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking av arbeidet, og ekstra ressurs for kommunene. En sammenligningsstudie er gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i den årlige handlingsplanen til Klima Østfold.

Vi utarbeider også årlige klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter). Dette vil gi oss et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å prioritere tiltak.

Vi er sterkere sammen

Klima Østfold har vært
pådriver til eller bidratt med:

 • Gratis energikalkulator for boliger: kliamostfold.no/energiportalen/
 • Enøk-kvelder med råd om energiomlegging i boliger har vært arrangert i en rekke kommuner
 • At det kommer elsykler til utlån på en del Østfoldbibliotek
 • Felles avtale for innkjøp av nær 400 ladestolper for elbil. Mottok Zeroprisen årets klimatiltak i 2014
 • Stor solcelletetthet i landet, bl.a. Hvaler Solpark som fikk Zeroprisen årets klimatiltak 2015
 • Gradvis utfasing av fossil oljefyring i kommunale bygg
 • Energianalyse av kommunale bygg for å redusere energibruk og kostnader
 • Uttesting og innkjøp av elbiler i ulike kommunale etater
 • Uttesting av fossilfrie maskiner i kommunale etater
 • Stor oppslutning fra bønder på kurs om energieffektive og klimasmarte tiltak
 • Over 140 biogassbusser i daglig drift og 3 fyllestasjoner
 • Satse mer på fungerende marked for biogass, større produksjon og større muligheter for fylling med biogass

Finansiering av Klima Østfold

Samarbeidet finansieres gjennom et årlig beløp fra hver deltakerkommune og Østfold fylkeskommune som bidrar tilsvarende kommunenes bidrag og støttes av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Deltagerfinansieringen tilsvarer ca. 1,7 millioner kroner per år. Utover dette utvikles det prosjekter for å hente midler fra ekstern støtte og tilskudd. Fylkeskommunen støtter i tillegg Klima Østfold med arbeidsgiveransvar, kontor- og sekretariatsfunksjoner.