Skip links

Skiptvet kommune

Skiptvet kommune vedtok sin første klimaplan i 2011. Klimaplanen ble laget i et samarbeid med alle kommuner i Indre Østfold. Skiptvet kommune har hatt fokus på energieffektivisering i kommunale bygg i flere år før klimaplanen ble vedtatt, og har arbeidet aktivt med å redusere strømforbruket.

Skiptvet kommune har i utgangspunktet et lavt utslipp av CO2. Med lite biltrafikk og industri, vil arbeidet med klima først og fremst ta utgangspunkt i den kommunale bygningsmassen. Det er en betydelig landbruksproduksjon i Skiptvet, og det er naturlig at arbeidet med klima også involverer prosjekt knyttet til landbruksnæringen.

Mål med klima- og energiarbeidet

I klima- og energiplanen er det satt mål om reduksjon av klimagassutslippene med 20 % innen 2020 med utgangspunkt i 2007. Energiforbruket skal reduseres med 20 % innen 2020 med utgangspunkt i 2007. For landbruket er det satt et mål om reduksjon av utslipp på 20 % innen 2020 med utgangspunkt i 2007.

Tilpasninger til endringer i klimaet

Skiptvet kommune har i kommunale planer tatt hensyn til endringer i klimaet og at det ser til at nedbørsmengden øker. Flom i Glomma har foreløpig ikke medført fare for liv og helse, men Skiptvet kommune har store felt med kvikkleire. Områdene er for en stor del kartlagt og hensyntatt i de

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Frank van der Ring er Skiptvet kommunes klimakontakt.

Lenker: