Skip links

Råde kommune

Råde kommune tar klimautfordringen på alvor, og skal ved hjelp av kommunens klima- og energiplan, som ble vedtatt i 2019, sørge for at Råde-samfunnet gir sitt bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslippene.

Dette er Råde kommunes første klimaplan etter at verdenssamfunnet gjennom Parisavtalen ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C, og helst under 1,5 °C i forhold til førindustriell tid.

Klimaendringer er en av de største utfordringer verden står overfor. Uten utslippsreduksjoner vil det være høy risiko for alvorlige og irreversible klimaendringer mot slutten av århundret.

Råde har satt seg følgende mål for klimaarbeidet:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Råde være redusert med minst 50% sammenlignet med 2016.
  • Råde skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null CO2- utslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Råde.
  • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Råde redusere forbruk og redusere klimafotavtrykk på varer og tjenester vi kjøper.

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Kristine Skjæggestad Bergseng er Råde kommunes klimakontakt.

Lenker: