Skip links

Handlekraftige kommuner

Handlekraftige kommuner

Vi feier for egen dør og planlegger langsiktig .

Kommunene og fylkeskommunen har mange roller vi kan utnytte for å bidra til å begrense klimaendringene. I de andre innsatsområdene omtales arbeid rettet mot ulike samfunnsaktører, mens i området «Handlekraftige kommuner» grupperer vi aktivitetene knytta til våre mest konkrete verktøy.

Feie for egen dør:

Kommunene og fylkeskommunen bør være et forbilde for andre og gjennomføre klimatiltak i alle relevante ledd av egen virksomhet. Som eier og drifter av en stor, offentlig eiendomsmasse og infrastruktur kan vi innføre smarte og effektive energi- og miljøløsninger som får ned både energibruk, ressursbruk og klimafotavtrykket.

Som innkjøper av varer og tjenester, kan vi i det offentlige stille krav til leverandørene om klima, miljø- og energivennlige leveranser. Fossilfrie kjøretøy og anleggsmaskiner er konkrete eksempler på dette. Hvis vi sammen benytter innkjøpsmakten, vil kravene vi stiller i tillegg kunne bidra til økt etterspørsel etter de nye løsningene som vi vil trenge i lavutslippssamfunnet.

Kommunene kan også bidra til utslippskutt og ressursbesparelser innen vann og avløp, renovasjon og deponi, og økt CO2-opptak som bevisst skogeier.

Gjennom Klima Østfold deler vi erfaringer, oppretter prosjekter, spleiser på rådgiving og samkjører innkjøp for å få til mer innen alle disse temaene enn hver for oss.

Langsiktig planlegging:

Kommunene og fylkeskommunens systemer rundt planer og planlegging er kanskje både den viktigste «rommet i verktøykassa», og det som er mest vagt for utenforstående.

Arealplaner er samlebetegnelsen for alle planer som sier noe om hvordan et geografisk område kan brukes. I kommunen har man arealplaner på flere nivåer, fra Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan om arealbruk, reguleringsplan og detaljreguleringsplan. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene for hva hvilke arealer i kommunen kan benyttes til, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene. I denne planen kan man også legge inn bestemmelser som blir juridisk bindende for nye arealplaner på lavere nivå.

Utformingen og etterlevelsen av disse arealplanene vil gi langsiktige utslag på hvor folk bor og jobber framover, og dermed fremtidens transportbehov. Et lavt transportbehov vil gjøre omleggingen til fullstendig fossilfri transport lettere. Arealplanene vil legge føringer for om Skog, matjord og myr bevares eller ei, noe som påvirker lagring og opptak av CO2.

I Østfold har en regional arealplan igjen lagt føringer for kommunenes arealdeler. Her har nettopp målet om redusert transport, transporteffektivitet, vært i høysetet. Denne vil gjelde til tilsvarende plan vedtas i Viken fylkeskommune.

I Klima Østfold har vi har jobbet en del med å finne ut av hvilket handlingsrom kommunene har for å legge føringer for utbyggere i reguleringsplaner. Dette har vært utfordrende fordi vi møter på en del gråsone. Vi følger med på eventuelle avklaringer fra nasjonale myndigheter på hva andre kommuner gjennomfører som vi kan kopiere.

Kommuneplanen er «alle planers mor» og har i tillegg til den allerede omtalte arealdelen en annen del, samfunnsdelen. Her defineres de overordnede målene som alle kommunens ansatte skal jobbe etter fram til en ny vedtas. Det sier seg selv at å inkludere føringer for klimaarbeidet her er svært viktig. Indre Østfold kommune har for eksempel vedtatt sine kvantifiserte klimamål på dette nivået, mens de fleste andre av Østfoldkommunene har mer overordna mål om klima og miljø i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel kan suppleres av såkalte tematiske kommunedelplaner. Klima- og energiplanen er en slik.  I Klima Østfold har vi samarbeidet om grunnlaget for klima- og energiplaner gjennom et stort prosjekt, PentaHelix. Ideelt sett bør klima-, energi- og ressursspørsmålet inkluderes i alle temaplaner der relevant, men det er ikke alltid så lett å få til i travle og dels store kommuneorganisasjoner.

For årlig oppfølging av klimamålene og -planene samarbeider stadig flere av Østfoldkommunene om å innføre årlige klimabudsjett. Dette er et styringsverktøy for å systematisere at stadig større deler av kommuneorganisasjonen iverksetter klimatiltak, og til å følge opp realiseringen. Således er vi forbilder for mellomstore kommuner ellers i landet, og gjennom Klima Østfold-samarbeidet har flere muligheten til å gjennomføre dette til bedre kvalitet enn om de sto alene. Altså Klima Østfold-samarbeidet i et nøtteskall.