Skip links

Halden kommune

Halden kommune

Halden kommune fikk sin første Klima og energi plan i 2002. En ny plan ble vedtatt i 2010 for å møte dagens miljøutfordringer.

I Halden har vi alle forutsetninger for å lykkes med vårt klimaarbeid. Vi har storbyutfordringer, utfordringer knyttet til industri og store LNF-områder med spredt bosetting, karbontap fra jordbruksarealer og opptak av karbon i skog. Med så mange områder å jobbe mot er det vanskelig å unngå klimagassutslipp, men lett å finne innsatsområder.

Satsningsområder

Satsingsområdene er vurdert med bakgrunn i føringer fra lokale, regionale og nasjonale planer, samt lokale forhold.

I Halden måles luftkvalitet og sykkelveier og sentrumsnære boligfelt bygges. Det er utviklet et velfungerende kollektivtilbud og et desentralisert skoletilbud. Dette er faktorer som er viktige i et miljøregnskap, og kommunen kan påvirke i riktig retning.

Klima- og energiplanen beskriver rammebetingelser for kommunens klimaarbeid, samt energiforbruk og klimagassutslipp i Halden. Videre beskrives de ulike energiresurssene i kommunen, samt ulike scenarier for fremtidige utslippsnivåer. Til slutt presenteres strategier og tiltak for å redusere Halden kommunes energiforbruk og utslipp av klimagasser. Planen inneholder langsiktige og kortsiktige målsettinger og tiltak.

 

Klimastatus

  • Klimagassutslippene i Halden er på ca 140.000 tonn CO2-ekvivalenter (2008).
    Hovedkildene er mobil forbrenning (transport), og stasjonær forbrenning i industrien.
  • Energiforbruket i Halden er på ca 2700 GWh/år (2008).
    Hovedkildene til energi er elektrisitet (70%), bioenergi (16%) og petroleumsprodukter (14%).

Halden kommune har flere virkemidler for å kunne bidra til et bærekraftig samfunn. Når det gjelder energiforbruket i Halden står industrien for 75%. Her har kommunen få virkemidler. Husholdninger og veitrafikk står begge for ca 9% av energiforbruket i kommunen. På disse områdene har kommunen virkemidler som informasjonsarbeid å legge til rette for et godt kollektivtilbud.

For klimagassutslippene utgjør transport den største andelen, med 52%. Industri, landbruk og deponigass utgjør henholdsvis 16, 14 og 13 prosent av kommunens klimagassutslipp. Her kan kommunen anbefale overgang til fornybare energikilder, bruk av kollektive transportmidler, drive informasjonsarbeid ovenfor landbruksnæringen og samle opp metangass fra kommunens deponi.

For å nå målene i planen må tiltakene følges opp. Forutsetningen for å nå hovedmålet ligger i lokal politisk vilje og handlekraft, men er også knyttet opp mot statlige rammevilkår

Lenke til Halden kommunes nettsider om klima og energi
Lenke til Halden kommunes kommunedelplan for klima og energi
E-post til klimakontakten i Halden