Skip links

Rekordhøy søknadssum til Klimasats

Klima Østfold-kommunene har sendt inn 20 søknader. 

Miljødirektoratet har mottatt 407 søknader fra kommuner i alle fylkene i landet. Aldri før har kommunene søkt om så mye støtte fra Klimasats-ordningen. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 milloner kroner.  

 I Østfold har en rekke kommuner sendt inn søknader. Halden kommune har søkt om «Deponigasstiltak på Rokke avfallsanlegg» og «Utredning Biogass Halden», mens Indre Østfold kommune har hele 6 søknader inne til vurdering. Fredrikstad kommune, Råde kommune, Moss kommune, og Marker kommune jakter også støttemidler fra Klimasats. 

Østfold fylkeskommune har sendt inn 4 søknader i årets runde. Fylkeskommunen søker blant annet støtte til en ny «Matstrategi», «Klimaomstilling i Østfoldindustrien», og «Eventmobilitet». 

En rekke av søknadene fra Østfold er et samarbeid mellom flere kommuner og fylkeskommunen.

– Kommunene har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Jeg er glad for at så mange kommuner har søkt Klimasats-midler til gjennomføring av nye tiltak som kutter utslipp og omstiller kommunene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, i en pressemelding. 

Skaper lokalt engasjement 

Søknadsfristen var 15. februar. Miljødirektoratet startar søknadsbehandlinga omgående og har som mål å gi svar til kommunene om de får støtte innen slutten av juni 2024. 

− Klimasats er en fleksibel støtteordning som gir kommunene mulighet til å finne lokalt tilpassede løsninger. Det skaper engasjement, innovasjon og resultat i både små og store kommuner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet vekt på blant annet potensialet for utslippsreduksjonar på kort og lang sikt, og i hvilken grad tiltaket gjennom nytenking, involvering av relevante aktører og mulighet for varige endringer vil bidra til omstilling. 

 Kutter utslipp på mange områder 

Siden 2016 har Klimasats-ordningen mobilisert kommuner over hele landet, redusert viktig barrierer, endra praksis, gitt erfaringer med ny teknologi og gitt utvikling av metoder og løsninger for å måle klimaeffekten. 

De konkrete prosjektene har kuttet klimagassutslipp gjennom økt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy, redusert matsvinn, meir klimavennlig areal- og transportplanlegging, flere klimatiltak i bygg og mer systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser i hele landet. 

Dette vil kommunene gjøre i 2024 

En foreløpig gjennomgang viser at klimahensyn i areal- og transportplanlegging er den kategorien med flest søknader i 2024. Kommunene har søkt støtte til å utvikle kunnskapsgrunnlag for klimahensyn i arealplanlegging, og arbeidet med å ta klimakunnskapen inn i arealplanene.  Som lokal og regional planstyremakt har kommunene og fylkeskommunene en unik og avgjørende rolle for å bidra til utslippskutt fra særlig veitrafikk og skog- og arealbruk.  

Miljødirektoratet har og fått veldig mange søknader fra kommuner som vil bruke Klimasats-ordningen til å redusere utslipp fra bygg- og anleggsprosjekter, og gjennom offentlige anskaffelser. Kommuner og fylkeskommuner kjøpte inn varer og tjenster for 265 milliarder i 2021, inkludert 60 milliarder til bygg- og anleggsvirksomhet – så her har kommunesektoren store muligheter til å påvirke klimagassutslippene. 

– Jeg syns det ser ut som at mange kommuner har fått et bevisst forhold til hvor det er viktig å gjøre en innsats. Søknadsbunken reflekterer sentrale utfordringer som kommunesektoren kan og må gjøre noe med, sier Ellen Hambro, miljødirektor i Miljødirektoratet.