Skip links

Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

Viken fylkeskommune og 47 kommuner i fylket tar nå et felles krafttak for en omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.  

47 kommuner, Viken fylkeskommune og 4 innkjøpssamarbeid i Viken går sammen om en felles erklæring for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. Disse kommunene og innkjøpssamarbeidene vil nå begynne å etterspørre fossilfri transport i sine vare- og tjenesteanskaffelser.  

Offentlige anskaffelser blir stadig trukket fram som et sentralt virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og for å få til en omstilling til lavutslippssamfunnet.  

– Kommuner og fylkeskommuner i Norge kjøper varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner årlig. Med dette følger et stort ansvar til å påvirke samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning. Sammen har vi i Viken stor innkjøpsmakt, og mulighet til å utgjøre en forskjell, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen på lanseringen av felleserklæringen.  

– Vi ser at mange kommuner allerede stiller slike krav i flere anbud, men det er fremdeles et stort potensial for å få med flere kommuner på dette og å stille krav på lik måte overfor markedet. Det forteller prosjektmedarbeider Stine Eriksen i Klimarådgivning i anskaffelser, et prosjekt i regi av Viken fylkeskommune og Klima Østfold.  

Viken er en stor region, men mange av kommunene har felles leverandører og leverandørmarked. Ved å stå sammen og stille lignende krav og kriterier vil det bli mer forutsigbart for markedet. Vikens kommuner har sammen stor innkjøpsmakt og hvis vi står sammen, øker muligheten til å påvirke transportmarkedet. En felles metodikk gjør også jobben enklere for innkjøpsmiljøene, slik at de kan stille transportkrav og -kriterier i flere anskaffelser fremover. 

-Vi ser at det er en stor fordel at kommunene står sammen og sender et tydelig signal til markedet om hvilken retning det går i. Samtidig vet vi at modenheten i markedet for kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass varierer både fra leverandørmarkedet til leverandørmarkedet, men også geografisk i Viken-regionen. Derfor legges det opp til at kommunene må ha dialog med aktuelle tilbydere før gjennomføring av konkurranser for å stille krav på et realistisk nivå, forteller prosjektleder Erik Gathen i Klimarådgivning i anskaffelser. 

Les hele felleserklæringen her:

Felleserklæring fra Viken-kommuner for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester 

Fylkeskommunen og kommunene i Viken har ambisiøse klimamål for Viken-samfunnet. For å nå våre mål om reduksjon av klimagassutslipp, er det helt avgjørende at offentlige virksomheter bidrar i en omstilling av transportsektoren.  

Vi har som ambisjon at transport av varer og tjenester i Viken skal skje med fossilfrie kjøretøy, fortrinnsvis kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ved å bruke anskaffelser som et strategisk verktøy, vil deltakerne av denne felleserklæringen være en pådriver for utviklingen.  

Fylkeskommunen og kommunene vil i kommende anskaffelser av transportintensive varer og tjenester, etterspørre transport på elektrisitet, hydrogen og biogass.  

Avsenderne av denne erklæringen vil sammen med leverandørmarkedet få til en overgang til fossilfrie kjøretøy. Vi ønsker å stille ambisiøse og realistiske krav til «last mile»-transport av varer og tjenester i våre anskaffelser. For å være sikker på at vi til enhver tid får løsningen som innebærer minst mulig utslipp, vil vi gjennomføre dialog med markedet i forkant av anbudskonkurranser. Dersom det finnes tre leverandører i det aktuelle markedet som kan levere med kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass, vil det stilles minimumskrav i konkurransen. Dersom det er færre enn tre leverandører som kan levere, vil drivstoff på kjøretøy inngå som en del av tildelingskriteriene eller ved at det stilles krav til innfasing i kontraktsperioden. Kravene og kriteriene vil være aktuelle i flere av våre anskaffelser av varer og tjenester som innebærer mye transport.  

Ved å stille krav i våre anskaffelser ønsker vi å premiere leverandører som allerede har fossilfrie kjøretøy, og stimulere til en overgang i markeder som fortsatt er umodne. Leverandører som er fremtidsrettet og tar i bruk elektrisitet, hydrogen og biogass, vil stille sterkt i konkurranser om oppdrag for det offentlige i Viken.  

Aktørene som er med på felleserklæringen

 • Asker kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Bærum kommune
 • Drammen kommune
 • Eidsvoll kommune
 • Enebakk kommune
 • Flå kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Frogn kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Gol kommune
 • Gran kommune
 • Hemsedal kommune
 • Hol kommune
 • Hole kommune
 • Hurdal kommune
 • Hvaler kommune
 • Indre Østfold kommune
 • Jevnaker kommune
 • Kongsberg kommune
 • Krødsherad kommune
 • Lier kommune
 • Lillestrøm kommune
 • Lunner kommune
 • Lørenskog kommune
 • Marker kommune
 • Modum kommune
 • Moss kommune

 

 • Nannestad kommune
 • Nes kommune
 • Nesodden kommune
 • Nittedal kommune
 • Nordre Follo kommune
 • Nore Uvdal kommune
 • Rakkestad kommune
 • Ringerike kommune
 • Rollag kommune
 • Rælingen kommune
 • Råde kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Skiptvet kommune
 • Ullensaker kommune
 • Vestby kommune
 • Viken fylkeskommune
 • Våler kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Ål kommune
 • Ås kommune
 • Innkjøpssamarbeidet på Hadeland
 • Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid
 • Viken Vest Innkjøpssamarbeid
 • Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid