Skip links

Bygger for fremtiden i Askim

Et stort nytt boligprosjekt skal  bygges i massivtre.

I mai fikk politikerene i kommunen presentert nye og spennende planer for hvordan Askim kan utvikles til å bli en by helt i tråd med hva sentrale føringer sier. En fortetting rundt trafikkutepunkter som jernbane og buss. 

Det er en ønsket utvikling at det skal bygges boliger, og helst mange tett på offentlig transporttilbud som tog og bane. For at man skal bli minst mulig avhengig av bilen, og skal ha det meste man har behov for i hverdagen tett på seg, helst i gangavstand. Nå kan skissen som er laget bli reguleringsplanen for området.

Planene er med andre ord helt i tråd med hva sentrale myndigheter ønsker av byutvikling. Utbyggerne Fuglerud og Havig ser for seg en helt ny bydel på sørsiden av jernbanen i Askim.

Knutepunktutvikling har vært viktig for prosjektet til Havig og Fuglerud. Det å tenke helhet i transportkjeder. Legge til rette for at det skal bli attraktivt og naturlig å velge kollektivtransport, sykling og gange. Det at gode knutepunkt fremmer trivsel har vært utgangspunktet. 

En ny buss-stasjon, ny drosjesentral og et nytt torg ligger også inne i planene.Totalt vil prosjektet bestå av 113 leiligheter.

Massivtre

Hele prosjektet skal bygges i massivtre. Dette vil gi en stor miljøeffekt, samt mindre støy i byggeperioden, redusert transport til byggeplassen og redusert byggetid. Et bygg i massivtre vil og sikre et godt og naturlig innemiljø.

Fakta om massivtre:

Massivtreelementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Dette gir en løsning uten skjøter som kan sprekke opp, og gir mulighet for tilleggsisolering på utside, samt enklere installasjon av rør og kabler innvendig.Massivtre er en svært miljøvennlig byggemåte. Bruk av massivtre-elementer er energieffektivt med hensyn til produksjon, transport og montasje. Massivtreelementer har også gode egenskaper i forbindelse med gjenbruk og gjenvinning, og trevirke regnes som klimanøytralt.