Skip links

– Det var som å komme til himmelen

Bussjåførene i Østfold koser seg bak rattet på biogassbussene.

Sommeren 2013 startet satsningen på biogassbusser for fullt i Østfold. Da ble de fleste gamle dieselbussene erstattet med flunkende nye gassbusser. Nå, tre år senere, er det rundt 105 røde biogassbusser som frakter innbyggerne mer miljøvennlig rundt i fylket.

De nye bussene ble i 2013 møtt med en viss skepsis blant de ansatte, men ifølge bussjåfør Wille Hansen har det kun vært positive opplevelser etter skiftet.

– Alt er mye bedre. Det være seg støynivå, varme på vinteren, komfort både for sjåfør og passasjer, og driftsikkerhet. Vi har ikke hatt noen problemer i det hele tatt når det gjelder biogassen. Den største forskjellen jeg vil nevne er nok hvor rolige de er. De er mye mer behagelige å kjøre. Bussen er nå tre år gamle, men er like stramme og fine. Det er perfekt, forteller Hansen.

WilleHansen

Velkjente barnesykdommer som ofte oppstår når man tar i bruk ny teknologi, har vært helt fraværende.

– Når vi kommer inn med bussene når vi er ferdige for dagen er det bare å koble på en slange og dra hjem. Tidligere måtte vi stå ute og fylle, uansett om det var 20 minusgrader eller 30 varmegrader. Det er bra for sjåførene og man sparer utgifter ved at man slipper ansatte som jobber på skift for å fylle drivstoff på bussene.

– Passasjerene er kjempefornøyde. Støynivået og det at det er lettere å komme inn og ut av bussen er nok en faktor her. Her kommer de seg lett inn med både barnevogner og rullator. Hverdagen har blitt mye bedre både for sjåfører og passasjerer, sier bussjåfør Wille Hansen.

En vellykket politisk satsning

Et av hovedmålene i fylkesplanen for Østfold er at Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.

I Østfold er transport den største kilden til utslipp av klimagasser. Det er derfor viktig både å øke andelen som reiser kollektiv, men samtidig at kollektivtrafikken er så miljøvennlig som mulig.

Østfold fylkeskommune satset på biogass i avtalen med Nettbuss Øst fra 1.juli 2013. Avtalen omfatter 105 busser og det er etablert to åpne fyllestasjoner for biogass i Fredrikstad og Sarpsborg. Biogassbussene er et viktig bidrag for å nå målet om en halvering av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivået.

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/05/Fredrik_Norland_Fredrikstad-300×169.jpg

Avtalen er også et viktig bidrag for å nå sentrale målsettinger i regional transportplan for Østfold om å «etablere et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold».

– Som et gammelt «dieseldyr» med mange år i bussbransjen var jeg særdeles skeptisk til biogass-satsningen i fylket. Uten klare politiske føringer, en vilje til å følge opp med nødvendige midler, og en aktiv jobb fra miljøavdelingen i fylkeskommunen, ville en nok fortsatt hatt fokus kun på diesel som driftsmiddel. Har nå endret mine holdninger og meninger helt klart til en positiv biogassmann (miljømann) og kan pr i dag ikke se noen negative driftsforstyrrelser ved biogass-satsningen, sier Børre Johansen, direktør Østfold Kollektivtrafikk.

Biogass er klimanøytral gass produsert ved nedbrytning av organisk materiale som for eksempel matavfall fra husholdningen og husdyrgjødsel fra gårder. Biogass gir en redusert klimapåvirkning på opp mot hele 90 prosent, sammenlignet med en ordinær dieselbuss.

Satsningen fikk i november 2013 2.plass under den nasjonale kåringen av lokale klimatiltak i Norge.

Nytt prosjekt i Oslofjordregionen

Oslofjordregionen har allerede flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor. Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendig investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker prosjektet Biogass Oslofjord, som Østfold fylkeskommune er en del av, å gjøre noe med. Hovedmålet med prosjektet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen.

– Østfold Fylkeskommune har satset tungt på drift av biogassbusser siden 2013. Vi har svært positive erfaringer med dette, både driftsmessig men også ringvirkningene dette har gitt for næringslivet som leverandør i alle ledd av verdikjeden. For at Østfold skal videreutvikle sin rolle som aktør innen dette området, er Biogass Oslofjord en svært viktig satsting som jeg tror vil gi betydelige synergier for alle de involverte aktørene i tida framover.  Her har alle noe å lære og lære bort, og jeg ser fram til at å se fruktene av dette arbeidet, sier leder av Samferdselskomiteen Olav Ingebjørn Moe.

Hovedmålet med prosjektet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen.