Skip links

Klima Østfold deltar i forskningsprosjekt

Tidligere i år ble det klart at Klima Østfold sammen med 9 andre partnere fikk 5,8 millioner kroner over tre år fra Oslofjord-fondet til forskningsprosjektet; KlimaReg.  KlimaReg skal bidra til å gjøre klima- og energiarbeidet lokalt og regionalt mer effektivt og handlingsrettet.

logo klimaregProsjektet skal kombinere lokal stedfestet informasjon med nasjonale databaser og modeller i GIS-baserte verktøy. Det viktigste i prosjektet er hvordan kommuner, fylkeskommuner og bedrifter kan få bedre og mer lokalt forankrede data som grunnlag for tiltak og planer, evaluering og rapportering i klimaarbeidet sitt. Prosjektet vil fokusere på fem hovedområder:

  1. Forvaltning og effektiv utnyttelse av energi- og materialressurser fra biomasse og avfall
  2. Energibruk og klimaeffekter knyttet til forvaltning og drift av bygg
  3. Effekter på energibruk og klimagassutslipp av overgang til elektrisitet og biogass som drivstoff for privatbiler, kollektivtransport og nyttekjøretøy.
  4. Energibruk og klimaregnskap for offentlige virksomheter
  5. Energibruk og klimaregnskap for private bedrifter

Innenfor disse hovedområdene har partnerskapet i prosjektet svært gode forutsetninger for å øke verdien av offentlige tjenester basert på eksisterende og pågående forskning og utvikling. Lokale energi- og miljødata, allmenne databaser (e.g. eiendomsregister, landbruksregister og kjøretøyregister) i kombinasjon med energi- og miljødatabaser skal kobles sammen i GIS-verktøy for bruk i regionalt klima- og energiarbeid.

Les mer om KlimaReg her!