Skip links

Skritt mot klimanøytralt landbruk

Landbrukssektoren står overfor utfordringen med å utvikle matproduksjonen slik at den i større grad bidrar til å dekke den globale etterspørselen etter mat, samtidig som produksjonen må skje med lavere klimapåvirkning enn i dag. Å drive landbruk uten klimagassutslipp er ikke mulig, men akkurat som resten av samfunnet må utslippene reduseres for å nå klimamålene.

Målet med prosjektet er å bidra til en raskere implementering av ny teknologi og kunnskap i landbruket. Dette vil igjen fremme produksjon og distribusjon av energi hentet fra fornybare kilder.

Prosjektet skal oppnå dette ved å styrke naturforvaltningsskolene og elevenes rolle som endringsledere i overgangen til et mer klimanøytralt landbruk. De skal støtte skolene til å utvikle flere og bedre metoder og aktiviteter. Prosjektet vil bidra til å overføre kunnskap og beste praksis på tvers av regionale og nasjonale grenser, samt utvikle ny kunnskap og erfaringer sammen.

Et viktig utviklingsområde er konvertering til fornybart drivstoff til traktorer og arbeidsmaskiner, og tørking av korn. Landbruket har også et stort potensial gjennom nye dyrkingsmetoder.

Norske partnere i prosjektet:

Fakta:

Land: Sverige, Norge, Danmark
Områder: Västra Götalandsregionen, Ringkøbing-Skjern kommune, Viken fylke
Fokusområde: Grønn økonomi
Periode: 1. januar 2021 – 30. september 2022
Bevilgede midler: 298 087 EUR
Norske midler: 1.542.384 kroner
Lead partner: Agroväst Livsmedel AB
Partnere: Västra Götalandsregionen, Naturbruksskolan Sötåsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjysk Landboforening, Bygholm Landbrugsskole, Viken fylkeskommune, Tomb videregående skole, Statsforvalteren Oslo og Viken

Nettside: https://agrovast.se/eu-projekt/steg-mot-ett-mer-klimatneutralt-lantbruk/

Aktuelt fra prosjektet: