Skip links

Organisering og historikk

Landbruket i Østfold (Viken) har lenge hatt fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene og binde mer karbon. For å samle alle aktørene i næringen, ble det etablert et prosjekt i 2014. Engasjerte nøkkelpersoner hos Fylkesmannen, Østfold bondelag, Norsk landbruksrådgivning, Kalnes videregående skole og landbrukskontorene i kommunene har sammen med prosjektleder drevet samarbeidsprosjektet fremover.

Ved oppstart fikk vi samlet definert hva klimasmart landbruk begrepet skulle omfatte for å kunne skape engasjement og nysgjerrighet hos den enkelte bonde. Klimasmart Landbruk Østfold/Viken har hele tiden jobbet for å legge til rette for praktiske løsninger for redusert klimagassutslipp, samtidig som tiltakene skal være lønnsomme. God agronomi er gode klimatiltak.

Vi legger følgende i begrepet klimasmart landbruk:

  • Økonomi for bonden – lønnsomme tiltak på gården
  • Fornybar energi til erstatning av fossil energi
  • Energieffektivisering i bygg og maskinkjøring
  • God agronomi – bedre tilpasset jordbearbeiding, drenering og gjødsling
  • Utnyttelse av skog til bioenergi og byggematerialer
  • Karbonbinding i jord og skog

Prosjektet har gjennom årene knyttet til seg personer og kompetansemiljøer som har bidratt til å spre kunnskap og utvikle temaene ytterligere. Vi har rettet fokus på temaer og har hatt kurs innen bioenergi, solceller, solfangere, vindenergi, biogass, varmepumper, biokull og fossilfrie korntørker. Arrangementene har hatt god og bred oppslutning og vist at det er en stor interesse for å se på mulighetene for fossilfrie energikilder i landbruket.

Naturbruksskolene er sentrale arenaer, og fremtidens bønder har deltatt på samlinger der og på vitensenteret Inspiria.

Organisering

Styringsgruppen har siden oppstart bestått av engasjerte representanter fra Klima Østfold (kommunene), fylkeskommunen, Fylkesmannen, Østfold bondelag, Norsk landbruksrådgivning og Kalnes vgs. Dette nettverket har gjort at vi har nådd raskt og bredt ut til målgruppene, som er bønder, ansatte i kommuner, rådgivere, lærere og selvstendig næringsdrivende.

En prosjektleder har vært ansatt og som sammen med en aktiv arbeidsgruppe har planlagt og gjennomført kurs, samlinger og fagdager/studieturer. Det har vært utstrakt samarbeide og informasjonsutveksling mellom ulike prosjekt i Klima Østfold, som har bidratt til å få mer involvering og nå enda bredere ut. Således har vi samarbeidet og bidratt inn i prosjektene Utarbeidelse av kommunale klimaplaner, Utlån av fossilfrie anleggsmaskiner og Biogass Oslofjord. Viktige aktører for samarbeid og utvikling er også Inspiria, Norsk biokullnettverk og Norges vel.

Kommunene står sentralt i prosjektet og har bidratt i samarbeid med Klima Østfold og FMLAs kommunenettverk med kurslokaler og arenaer, foredragsholdere, videreformidling til bøndene om kursopplegg og utvikling av kurstema.

Historien til Klimasmart landbruk Østfold

I 2014 startet Klima Østfold i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning og Kalnes v.g.s., et dedikert prosjekt om temaet
kalt Klimasmart landbruk. Gjennom prosjektet ble det gjennomført en rekke kurs og aktiviteter rettet mot bønder. Vi satt Østfold på kartet da den nasjonale prisen «årets klimabonde» gitt hit, og vi hadde med flest antall nominasjoner.

Prosjektet ble avsluttet i 2016 med å overrekke domenet, klimasmartlandbruk.com til det da nyopprettede nasjonale prosjektet Klimasmart landbruk.

Engasjerte medarbeidere i nettverket og fremoverlente bønder har bidratt til at prosjektet har økt i omfang og blitt videreført frem til 2021.

Prosjektet har blitt finansiert gjennom bl.a Landbruksdirektoratets klimamidler, Interreg Nordsjø- programmet, klimafondet til fylkeskommunen, Klimasats og betydelig egeninnsats fra alle involverte.

Arbeidet som er gjort er hele tiden blitt dokumentert via artikler, bilder og videoer som ligger på Klima Østfold hjemmeside og facebooksiden i tillegg til Youtube. Dette gjør at det er lett å videreformidle hva vi har gjort samtidig som det er ressurssider for andre som ønsker å starte opp med lignende aktiviteter.

Gjennom internasjonalt samarbeid med aktører rundt Nordsjøen har vi fått spredt våre erfaringer, inspirert andre regioner for klimasmart landbruk og innhentet inn verdifull kunnskap.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom bl.a Landbruksdirektoratets klimamidler, Interreg Nordsjø-programmet, klimafondet til fylkeskommunen, Klimasats og betydelig egeninnsats fra alle involverte.