Skip links

Østfolds energisystem i lav- og nullutslippssamfunnet

Verksted for Nye klima- og energiplaner i Østfold med aktører innen energiproduksjon, -lagring og -distribusjon.

Til: Beslutningstakere og tillitsvalgte hos næringsaktører og (I)KS innen kraft, varme, avfall, biogass og små og store energiløsninger, FoU-miljøene innen fornybar energi, til Klimakontaktene og klimaplanansvarlige i kommunene.
Tid: 15. Oktober kl. 12:30-16:00, inkludert lunsj
Sted: Smart Innovation Norway: Simulatorsenteret i 1. etg., Remmen. Håkon Melbergs vei 16, Halden

 

Østfolds energisystem(er) er langt fremme på klimafronten. Vi har fornybar elvekraft, effektiv energigjenvinning og var tidlig ute med biogass, smarte styringssystemer og installering av solceller for å nevne noe. Det eksisterer et potensiale for å bli fossilfrie, for å fange utslipp fra avfallsforbrenning, for å effektivisere, for å jevne ut effekttoppene og for å produsere mer fornybar energi. Og hva er næringspotensialet for Østfold-aktører når vi ser utover fylkets grenser?

I dette verkstedet utforsker vi Østfolds energisystem framover og samler innspill til kommunale og regionale Klima- og energiplaner. Vi ønsker å finne ut hva Østfold kan gjøre for vår del av jobben for å oppnå Parisavtalens ambisjoner om å begrense global oppvarming.

For å tegne bakteppet kommer Statnetts spesialrådgiver Jan Bråten. Bråten er Cand. oecon fra Universitetet i Oslo. Han var partner i ECON Analyse til 2005, før han gikk til Statnett. Han har arbeidet med energi- og klimaspørsmål siden 1994 og utarbeidet en rekke studier og rapporter innen området, som Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft,En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk og bidratt i Enovarapporten Det norske lavutslippssamfunnet etter 2050. Bråten er skribent på Energi og Klima.

Program:

Lunsj

Felles-sesjon:

Velkommen Guro Nereng, koordinator for Klima Østfold

Energiløsninger og -system i en verden som lykkes med klimamålene Jan Bråten, Spesialrådgiver i Statnett

5 x 4 minutters innlegg fra aktørene: Vår mulige klimaløsning for fremtiden

Det vrimler av gode løsninger i Østfold. Vi håper dere vil sende oss 3-5 setninger på mail (guron@ostfoldfk.no) innen 8. oktober om én løsning dere ønsker å fremme. Den kan være teknologisk, en forretningsmodell eller annet. Noen blir presentert i plenum, andre diskutert i parallellsesjon. Alle blir med som innspill til klimaplanene.

Parallellsesjoner:

Parallellsesjon 1: Fornybar kraft, styring og lagring. Fasilitator: Marianne R. Kahrs, Smart Innovation Norway

Parallellsesjon 2: Fremtidens sentrale løsninger for varme, kjøling og biogass-produksjon. Fasilitator: Guro Nereng, Klima Østfold

Parallellsesjon 3: Framtidens nett

Parallellsesjonene presenteres nærmere under.

Påmelding her innen 10. oktober.
Endringer og detaljer i program kommer på www.klimaostfold.no.
Vi setter pris på om du deler denne invitasjonen med aktuelle deltakere.
Ved spørsmål eller innspill til programmet – kontakt Guro Nereng, guron@ostfoldfk.no

 

Parallellsesjon 1: Fornybar kraft, styring og lagring

Her diskuterer vi spørsmål som

 • Potensialet for økt kraftproduksjon i Østfold: Vann, vind, sol, annet?
 • Potensialet for å flate ut effekttoppene i Østfold, sett i lys av kommende effekttariffer: Smart styring og måling, «veggbatteri», bilbatteri, varmtvanns-tanker, varmepumper, utkobling av store laster, annet?
 • Er jobben med energieffektivisering ferdig i Østfold?
 • Hva kan fylket og kommunen gjøre for ikke å hindre nødvendig omstilling? Og for å hjelpe med å øke takten?
 • Kan det skapes flere arbeidsplasser gjennom å eksportere gode løsninger fra Østfold?

På denne sesjonen ønsker vi deltakelse fra kraft- og lagringsaktører, og aktører innen styring, «duppedings»- og tjenesteutviklere, innen varmepumpe- og varmtvannstank-leverandører og FoU-aktører som jobber med dette temaet.

 

Parallellsesjon 2: Fremtidens sentrale løsninger for varme, kjøling og biogass-produksjon

Her diskuterer vi spørsmål som

 • Potensialet for økt varme- og kjøleproduksjon i Østfold
 • Hva er potensialet i Biogassproduksjon?
 • Hva kan kommunene og energiaktørene sammen sette som klimamål for utslipp i Østfold fra avfallsforbrenning og varmeproduksjon?
  • Sett i lys av nasjonale og EU-mål om redusert avfall og økt materialutsortering
  • Sett i lys av import av avfall, hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at dette blir bærekraftig?
  • Er Karbonfangst og lagring eller bruk en løsning? Hva er barrierer?
 • Hvordan kan de sentrale aktørene løse kjølebehov framover?
 • Vil sentrale energilagringsløsninger ha en rolle i fremtidens østfold, som eksempelvis batteri for overskuddskraft?
 • Hva kan fylket og kommunen gjøre for ikke å hindre nødvendig omstilling? Og for å hjelpe med å øke takten?
 • Kan det skapes flere arbeidsplasser gjennom å eksportere gode løsninger fra Østfold?

På denne sesjonen ønsker vi deltakelse fra aktører innen fjernvarme, energigjenvinning og biogass og FoU-aktører som jobber med dette temaet.

Parallellsesjon 3: Framtidens nett

Her diskuterer vi spørsmål som

 • Hvilke belastninger gir ny type forbruk ((lyn)-hurtigladere, havnestrøm, m.v.) i nettet i Østfold? Hva gjøres for å unngå ventetid for de som vil bygge ut effekt-intensive løsninger?
 • Kan lokale løsninger for lagring og lastutjevning løse utfordringene?
 • Hvordan jobbes det for å sikre tilstrekkelig kapasitet i nettet der det trengs, når det trengs fra nett-aktørene
 • Kan man proaktivt informere om områder med ledig kapasitet?
 • Harmonisering av nett-tariffer – vil dette ha betydning i Østfold?

Denne sesjonen er tenkt for nettselskapene og FoU-aktører som jobber med dette temaet.

Vi har ikke påmelding på de ulike parallellsesjonene, men fordeler oss på selve seminaret.

Vel møtt – og husk påmelding!