Skip links

Klimavennlige kjøretøy – en veileder

Hva er klimavennlige kjøretøy? Hvilken ladeinfrastruktur bør man velge? Hvordan kan man bruke egne planverktøy for å etablere ladeinfrastruktur i komuner? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart i interregprosjektet InfraGreens nye veileder for kommuner.

bilKommuner er nøkkelen for gjennomføringen av gode klimatiltak. Ved å gi kommuner de riktige verktøyene vil de bli i stand til å være lokale pådrivere for utbygging av infrastruktur for klimavennlige drivstoff. Både som planmyndighet, eier av virksomheter og eiendommer, og som bruker av transporttjenester kan kommuner stille krav og være foregangsvirksomheter for overgangen til klimavennlige drivstoff.

Veilederen gir en oversikt over de mulighetene som finnes for innfasingen av moderne ladeteknikk for elektriske kjøretøy, og kan brukes i kommunens plan- og strategiarbeid, samt ved innkjøp av kjøretøy. Veilederen gir klare tekniske krav som kommunene bør følge for å sikre at den ladeinfrastrukturen som bygges ut er fremtidsrettet og investeringene som gjøres har lang levetid. Anbefalingene er i tråd med de rådene som er gitt av både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), samt de føringene som EU legger i sin «Clean Power for Transport» strategi.

Utbygging av produksjon og infrastruktur for distribusjon av biogass bør ses i et regionalt perspektiv og berøres kun overfladisk i denne veilederen.

InfraGreen er et Interregprosjekt som skal fremme bruken av klimavennlige drivstoff i prosjektområdet, Follo, Østfold og Fyrbodal. Prosjektet eies av Akershus og Østfold fylkeskommuner og Västra Götalands Län, og støttes av Klima Østfold, Fyrbodals kommunforbund og Transnova. Den totale økonomiske rammen på prosjektet er 6 millioner kroner. InfraGreen skal skape verdens beste grenseregion for el- og biogasskjøretøy.

Veilederen finner du her.