Skip links

Aktuelt – Uke 16-18

Utvalgte klimanyheter for Uke 16-18 – April/mai 2024.

Arrangementer:

  • 7. mai 2024: Bærekraftige møbelanskaffelser – DFØ

Webinar om møbelombruk i Asker. Se info og påmelding i denne lenka: 

Webinar – Hvordan lykkes med ombruk av møbler? 07.05.2024 

  • 8. mai: Biokull, karbonkreditter og CO2-avgifter i Skandinavia

Det første av tre webinarer om biokull i det skandinaviske landbruket. 

Webinar: Biokull, karbonkreditter og CO2 avgifter i Skandinavia – Klima Østfold (klimaostfold.no) 

  • 14.-15. mai: Sirkulærkonferanse i Asker 

Den Store Sirkulærkonferansen 2024 | Hjem (sirkulaerkonferansen.no) 14.-15. mai  

  • 6. juni: Statnett og Elvia inviterer til dialogmøte 

i Sarpsborg om planer for utvikling av strømnettet i Oslo, Akershus og Østfold.     

Dato: 6. juni 2024 i Sarpsborg | Statnett 

   

Høringer 

  • Høring på veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste – frist 16. mai 

Helsesektoren står for 4-5 prosent av globale klimagassutslipp. Helsedirektoratet har nå sendt et nytt veikart på høring, med forslag til over 100 tiltak som kan gjennomføres i kommune- og spesialisthelsetjenesten for å bidra til utslippsreduksjon. 

Veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste – Helsedirektoratet 

  • Høring på statlige planretningslinjer – frist 12. juni 

De statlige planretningslinjene (SPR) for klima og energi og SPR for areal og mobilitet er begge på høring med frist 12. juni. 

  • Høring på nye regler for gjødselvarer – frist 20. juni 

Ny gjødselvareforskrift har en rekke endringer fra gjeldende forskrift. Forskriften gir regler for trygg gjødselvareproduksjon, og er tilpasset de endringene som har vært i markedet med økt interesse for bruk av avfall og biprodukter inn i produksjonen.  Høringer | Mattilsynet Frist 20. juni 2024 

Åpner for mer lukket hogst

Hvordan vi hogger skog påvirker både karbonfangst, biologisk mangfold, vannkvalitet og hvor mye tømmer skogen leverer. Det viser en ny rapport utarbeidet av forskere ved NIBIO, NINA og NIVA. Dersom om lag en fjerdedel av hogstene ble utført som skjermstillingshogster og selektive hogster (lukkede hogster) vil det samlede meropptaket kunne bli nærmere 32 millioner tonn CO2 frem mot år 2100. Dette utgjør et ekstra årlig opptak på 400 000 tonn CO2. Til sammenligning tilsvarer Norges samlede utslipp av klimagasser rundt 49 millioner tonn CO2.  Les mer.

Klimatiltakene som kan kutte norske utslipp

Miljødirektoratet har kartlagt mulige klimatiltak i alle sektorer. Rapporten viser at utslippene kan bli over 60 prosent lavere i 2035.  Les mer.

Kommuneplanleggere får klima- og naturkunnskap

Opptak fra de tre første webinarene i kunnskapsarena for planleggere er tilgjengelig, og kommunene kan melde seg på kommende webinarer. Les mer.

Rapport om kommunenes rettslige handlingsrom for å fastsette klima- og miljøkrav etter plan- og bygningsloven

Holth & Winge og Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt det rettslige handlingsrommet til å ivareta klima i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at kommunenes handlingsrom i enkelte sammenhenger framstår som uklart.  Les mer.

Foto: Solgrid
Rapport om bakkemonterte solkraftanlegg 

Bakkemonterte solkraftanlegg – Konsekvenser av utbygging på jord- og skogbruksarealer – Landbruksdirektoratet. Les mer.

Foto: lachetas on Freepik.com
Lansering av ny rapport om havnivåstigningen i Norge

Hvordan vil havnivåstigningen påvirke kystkommuner og byer i Norge, og hvordan bør vi planlegge for disse endringene? Les mer.

Naturbaserte løsninger i kommunale planer

Naturbaserte løsninger (NBL) har fått økende oppmerksomhet som en løsning for å håndtere ulike samfunnsutfordringer, deriblant effekter av klimaendringer. Rapporten er basert på et oppdrag for Miljødirektoratet om å undersøke om, i hvilken grad og på hvilken måte føringen om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR klima) følges opp i samfunns- og arealplanleggingen i utvalgte norske kommuner.  Les mer.

Styrkede kriterier for grønne utlån

Natur- og klimarisiko blant områdene som vies større plass i KBNs nye kriteriesett for grønne lån.  Kriteriesettet skal støtte opp om kommunesektorens arbeid med omstillingen til et lavutslippssamfunn og er strammet inn for å gjenspeile utviklingen i de ulike sektorene. Den største oppdateringen er innenfor kategorien bygg. Les mer.

Bruk av emballasje blir strammet inn – Blir mer ombruk

EU vil ha mindre overflødig emballasje og strammer nå inn reglene. Les mer.

Usolgte klær blir forbudt å kaste

EU-regelverk skal forby store aktørar å kaste uselde klede, sko og tilbehøyr. Dette vil bidra til at bransjen beveger seg bort frå overproduksjon. Les mer.