Skip links

Om prosjektet – Klimarådgivning i anskaffelser

Om oss

Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbydde gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser – klimarådgivning i anskaffelser i perioden 2021 – november 2023.

Prosjektet ble startet i kommunesamarbeidet Klima Østfold i 2018 med fokus på kjøretøy, transport og fossilfri anleggsdrift. Fra og med 2021 er prosjektet betydelig utvidet både geografisk og tematisk. Prosjektet dekket kommunene i hele Viken og tilbyr bistand innen flere forskjellige temaer.

Prosjektet var eid av Viken fylkeskommune og Klima Østfold på initiativ av kommuner ved Klima Østfold.

Tilbudet var en gratis tjeneste til Viken-kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det var finansiert med 7 millioner fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats og 3 millioner fra Viken fylkeskommune.

Formålet var å at kommuner og fylket kuttet klimagassutslipp fra sine anskaffelser og utbygginger, samt bidra til å øke markedet for klimaløsningene som trengs i lavutslippssamfunnet. Unngå unødvendig forbruk og erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene var også viktige målsetninger.

Erfaringer tilsier at det kan være krevende for enkeltkommuner å ha både tid og menneskelige ressurser til å gjøre et godt forarbeid i arbeid med anskaffelser, utbygginger og strategiarbeid. Hvor ambisiøse kan man være? Hva er mulig å få til? Hvilke klimaløsninger finnes på markedet?

Vi bisto med det som trengs for å realisere klimavennlige anskaffelser, utbygginger, strategier og rutiner. Eksempler på bistand var oppdatert kunnskap om klimaløsninger på markedet, gjøre behovsvurderinger, bidra med leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier i anbud.

Vi samarbeidet med DFØ (tidligere Difi) og hadde en referansegruppe som møtes jevnlig med representanter både fra det offentlige og private.

Prosjektet ble avsluttet høsten 2023 når finansiering fra Klimasats utløp.

Kontakt oss
Besøk oss:
Oscar Pedersens vei 39, 1706 Sarpsborg