Skip links

Veiledningsmateriale

Veilednings­materiale


MERK: Prosjektet ble avsluttet november 2023. Innholdet er ikke gjennomgått  i lys av endringene i anskaffelsesforskriften fra 2024.

Strategiformuleringer og tiltak til anskaffelsesstrategier

I dokumentet i lenka under har vi satt sammen strategiformuleringer knyttet til klima og miljø som kan benyttes inn i anskaffelsesstrategier. Det er også formulert tilhørende tiltak og rutiner som beskriver hvordan strategiformuleringene kan følges opp i anskaffelsespraksisen. Dokumentet favner alle de viktigste klima- og miljøaspektene som er relevant i kommuners anskaffelser (utenom bygg og anlegg).

Strategiformuleringene, tiltakene og rutinene kan benyttes som de står eller tilpasses kommunens øvrige klima- og miljøføringer. Vi har forsøkt å gjøre tiltakene så tydelig som mulig, slik at de er enkle å gjennomføre og følge opp.

Dokumentet ble sist oppdatert 07.11.2022 med noen mindre justeringer.

 

Sjekkliste for å ivareta viktige klima- og miljøaspekter i konkrete anskaffelser

Sjekklista under er laget for å sikre at de viktigste klima- og miljøaspektene blir ivaretatt i anskaffelsene. Den kan benyttes i forkant av alle anskaffelser for å identifisere hva som er relevant(e) klima- og miljøaspekter i den enkelte anskaffelser.

Videre er det tilhørende (underliggende) kategorisjekklister som steg for steg beskriver hvordan ivareta de(n) relevant(e) klima- og miljøkategorien i anskaffelsen. Tiltak og vurderinger er lagt opp etter avfallshierarkiet hvor tiltak som vil ha største effekt vurderes først. Sjekklista ble utarbeidet for Viken fylkeskommune basert på gjeldende anskaffelsesstrategi. Kravformuleringene er ikke juridisk kvalitetssikret enda.

 

Sjekkliste for å sikre sirkulære hensyn ivaretas ved innkjøp

Sjekklista under er laget for å ivareta sirkulære hensyn ved et konkret innkjøp; hindre unødvendig kjøp, redusere forbruk, ombruk der det er mulig og gjenvinne produkter. Sjekklista kan blant annet benyttes som en rutine som rammeavtaleavrop på varer, og kan tilpasses etter behov og ønsker.

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i Øvre Eiker kommune

Rutinen på lenka under må følges av alle ansette i Øvre Eiker kommune som skal kjøpe eller lease kjøretøy. Den skal sikre at unødvendig kjøp/leasing unngås, og at det kun gjøres innkjøp av nullutslippsalternativer. Rutinen er laget til bruk ved avrop på en rammeavtale for kjøp og leasing. Dersom det må gjøres avvik fra rutinen skal det søkes om og godkjennes før innkjøpet kan skje.

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i FIK (Felles innkjøpskontor Follo)

Rutinen på lenka under må følges av alle ansatte i Follo-kommunene som skal kjøpe eller lease kjøretøy. Den skal sikre at unødvendig kjøp/leasing unngås, og at det kun gjøres innkjøp av nullutslippsalternativer. Rutinen er tilpasset en dynamisk innkjøpsordning (DPS) som kommunene benytter når det skal kjøpes eller leases kjøretøy. Dersom det må gjøres avvik fra rutinen skal det søkes om og godkjennes før innkjøpet kan skje.

MERK: Prosjektet ble avsluttet november 2023. Innholdet er ikke gjennomgått  i lys av endringene i anskaffelsesforskriften fra 2024.

Standardkrav og -kriterier til transportintensive anskaffelser

På lenkene under ligger et komplett oppsett for å etterspørre transport med kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.

I veilederen er det beskrevet fremgangsmåte for hvordan gå fram i anskaffelsesprosessen. Den inneholder også krav- og kriterieformuleringer som kan benyttes.

Under ligger standardskjemaer til bruk i tildelingskriterier og til kontraktsoppfølging. I veilederen over er det beskrevet når og hvordan det er anfalt å bruke skjemaene. Les derfor veilederen før bruk.

 

Skjemaer knyttet til tildelingskriterium:


Skjemaer knyttet til rapportering og kontraktsoppfølging:

 

Innhold fra veilederen og skjemaene et benyttet i en lang rekke anskaffelser og oppdateres etter erfaringer og behov.

Sist oppdatering skjedde 3. april 2023.

 

Vi oppfordrer kommuner til å implementere fremgangsmåten, kravformuleringer og skjemaer inn i kommuners ordinære anskaffelsesrutiner. For eksempel har Bærum kommune lagt kjøretøyskjema og evalueringsskjema inn i malene i arkivsystemet WebSak Fokus. I tillegg har de satt in kontraktkravene i sine standardkontrakter for transportintensive anskaffelser. For å spre informasjon om transportkravene internt i kommunen har de lagt ut informasjon og festet malene på den digitale kommunikasjonskanalen Yammer.

 

Håndverkertjenester (Fredrikstad kommune)

Fredrikstad kommune har inngått parallelle rammeavtaler på håndverkertjenester; tømrer, elektro, rørlegger, maler og murer. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass 3 år inn i kontrakten. Videre ble det benyttet tildelingskriterium for å premiere måloppfyllelse av kravet og raskere innfasing.

 

Renovasjonstjenester (Ås kommune)

Ås kommune har inngått rammeavtale på henting og behandling av avfall fra kommunens virksomheter (næringsavfall). Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med utslippsfrie kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Videre ble det benyttet tildelingskriterium for å premiere meroppfyllelse av kravet. Tilbydere ble også evaluert på hva som skjer med de ulike avfallsfraksjonene.

 

Kjøp og leasing av kjøretøy (Østfold fylkeskommune)

Østfold fylkeskommune opprettet en dynamisk innkjøpsordning for kjøp og leasing av kjøretøy. For å sikre fossilfrie kjøretøyinnkjøp er det laget en tilhørende rutine som ansatte må følge når det skal kjøpes/leases nye kjøretøy, for å sikre at det kun anskaffes fossilfrie kjøretøy så lenge det er mulig. Arbeidet er senere videreført i Viken fk.

 

Persontransport (Fredrikstad og Hvaler)

Fredrikstad kommune har gjennomført det som trolig er første anskaffelse av taxitjenester i Norge med stor vekt på klimakrav. Kommunen brukte både pisk og gulrot for å sikre at alle 40 kjøretøyene som benyttes på kontrakten vil være elektriske eller gå på biogass i løpet av avtaleperioden.

 

Renovasjonstjenester i Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har gjennomført anskaffelse av renovasjonstjenester av næringsavfall med betydelige klimakrav. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med utslippsfrie kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Videre ble det benyttet tildelingskriterium for å premiere meroppfyllelse av kravet. Tilbydere ble også evaluert på hva som skjer med de ulike avfallsfraksjonene.

 

Biler til helse og omsorg i Halden kommune

Halden kommune gjennomførte innkjøp av en større kjøretøysflåte til helse- og omsorgsektoren. Det ble gjennomført en behovskartlegging og stilt krav til at tilnærmet alle kjøretøyene skulle være utslippsfrie på elektrisitet eller biogass.

 

Andre anskaffelser som prosjektet ikke har bistått i:

Deling av fossilfrie biler og elsykler i Halden

Halden kommune har anskaffet en tjeneste hvor 20 – 40 utslippsfrie biler leies innenfor ordinær arbeidstid til tjenestereiser for ansatte. På kvelder og helger leies de samme bilene ut rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elsykler med samme utleiemodell. Deleordning har en rekke positive effekter, blant annet for klima, miljø og sosiale aspekter.

MERK: Prosjektet ble avsluttet november 2023. Innholdet er ikke gjennomgått  i lys av endringene i anskaffelsesforskriften fra 2024.

Sjekkliste for vurdering av rehabilitering eller nybygg

Bruk av eksisterende arealer fremfor å bygge nytt har stor klimaeffekt og mulighetene for dette må utredes tidlig. Denne sjekklisten omfatter momenter som bør vurderes og beskriver hvordan prosessen kan gjennomføres.

Sjekklista vil bli oppdatert etter behov og erfaring. Dersom dere ønsker å bruke veilederen, har spørsmål eller tilbakemeldinger ta gjerne kontakt med rådgiver Anne Marie Heidenreich (annehei@viken.no).

 

Kravspesifikasjon for rådgivningstjenester for mulighetsstudie av rehabilitering av eksisterende bygg

Det kan være behov for ekstern kompetanse for å utrede muligheten for å bruke eksisterende bygg videre eller bygge nytt, samt klimavirkningen av de ulike alternativene. Kravspesifikasjonen under er utformet for å sikre god kvalitet på rådgivningen knyttet til en slik vurdering.

Kravspesifikasjonen ble sist oppdatert 04.12.2023.

Prosessveileder: Hvordan få til utslippsfri anleggsdrift i utbyggingsprosjekter?

Basert på erfaringer fra prosjektet, Oslo kommune og andre kilder har vi satt sammen en prosessveileder som beskriver hvordan gå fram for oppnå en anleggsplass i utbyggingsprosjekter med størst mulig andel maskiner og kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass. Erfaring tilsier at det er avgjørende at det jobbes med tidlig i prosessen. Hovedtyngden i prosessveilederen er derfor konsertert om forarbeid- og planleggingsfasen.

Prosessveilederen vil bli oppdatert etter behov og erfaring. Dersom dere ønsker å bruke veilederen, har spørsmål eller tilbakemeldinger ta gjerne kontakt med prosjektleder Erik Gathen (erikg@viken.no).

Veilederen ble sist oppdatert 24.02.2023.

 

Fossilfri byggeplass i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har fått gjennomført bygging av 800 meter gang- og sykkelvei langs Lisleby allé. Byggingen ble gjennomført som en fossilfri byggeplass, og delvis utslippsfri. Det ble blant annet benyttet elektriske gravemaskiner. Før konkurransegjennomføring ble det gjennomført markedsdialog for å sikre at kravene som ble stilt var både konkrete, ambisiøse og realistiske.

Besøk oss:
Oscar Pedersens vei 39, 1706 Sarpsborg