Skip links

Veiledningsmateriale

Ved å klikke på overskriftene under finnes veiledningsmateriale og casebeskrivelser som utarbeides i prosjektet. Alt av materialet kan brukes og tilpasses fritt. Formålet er å veilede og inspirere kommuner. Siden oppdateres med ujevne mellomrom underveis i prosjektperioden med nytt veiledningsmateriale.

Standard transportkrav- og kriterier til anskaffelser av varer og tjenester finnes øverst under «Kjøretøy, maskiner og transportintensive anskaffelser. Fossilfrie byggeplasser».

Felles krafttak for omstilling til fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester – standardkrav og -kriterier
Det er utarbeidet veiledningsmateriale for hvordan kommuner konkret kan etterspørre transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. Det er angitt en oppskrift i veilederen for hvordan dette kan gjøres i praksis. I veilederen er det også krav- og kriterieformuleringer som kan kopieres og benyttes fritt. Tilhørende veilederen er også tildelingskriterie A og B, samt tilhørende evalueringsskjemaer.

Oppdatering 04.10.2021: Tildelingskriterie B er oppdatert med dokumentasjonskrav i fanen «Liste over kjøretøy.
Oppdatering 15.10.2021: Noen mindre justeringer på rutiner og dokumentasjon til kontraktsignering.
Oppdatert 21.10.2021: Lagt til punkt om kontraktsoppfølging og ytterligere spesifisering av dokumentasjonkrav
Oppdatert 13.12.2021: Leverandørene kan nå se sin egen karakter i tildelingskriteriene. Skjemaene tilknyttet tildelingskriterium B er i tillegg forenklet med færre linjer og veiledning for utfylling og evaluering. Nytt kulepunkt lagt til i minimumskrav C, «antall oppmøter per lokasjon».
Oppdatering 07.04.2022: En større oppdatering, blant annet er det nå ett tildelingskriterium istedet for to ulike versjoner. Utvidet veiledning og skjemaer til kontraktoppfølging er lagt til. Les veilederen nøye før bruk.
Oppdatert 20.05.2022: Lagt til setning i tildelingskriteriet om vekting av kontraktsårene.

Vi oppfordrer kommuner til å sette oppskriften inn i de ordinære anskaffelsesrutinene sine.

Bærum kommune har lagt drivstoffmatrisene og evalueringsskjemaene inn i malene i arkivsystemet WebSak Fokus. I tillegg har de satt inn kontraktkravene i sine standardkontrakter for transportintensive anskaffelser.

For å spre informasjon om miljøkravene til transport internt i kommunen, har de lagt ut informasjon og festet malene på den digitale kommunikasjonskanalen Yammer.

Ta gjerne kontakt med Stine Eriksen, [email protected], dersom du ønsker bistand til å finne ut hvordan du best kan benytte oppskriften i din kommune.

 

Håndverkertjenester i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune har inngått parallelle rammeavtaler på håndverkertjenester; tømrer, elektro, rørlegger, maler, og murer. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass 3 år inn i kontrakten. Videre ble tildelingskriterier benyttet for å premiere meroppfyllelse i av kravet og raskere innfasing.

 

Renovasjonstjenester i Ås kommune
Ås kommune har inngått rammeavtale på henting og behandling avfall fra kommunens virksomheter (næringsavfall). Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Videre ble tildelingskriterier benyttet for å premiere meroppfyllelse i av kravet. Tilbyderne ble også evaluert på behandlingsmetode av avfallet.

 

Kjøretøy i Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune har med bistand fra Klima Østfold opprettet en dynamisk innkjøpsordning for kjøp og leasing av kjøretøy. For å sikre fossilfrie kjøretøyinnkjøp er det laget en tilhørende rutine som ansatte må følge når det skal anskaffes nye kjøretøy, for å sikre at det kun anskaffes fossilfrie kjøretøy så lenge det er mulig.

 

Persontransport i Fredrikstad og Hvaler
Fredrikstad kommune har med bistand fra Klima Østfold gjennomført det som trolig er første anskaffelse av taxitjenester i Norge med stor vekt på klimakrav. Kommunen har både brukt pisk og gulrot i sin innkjøpsmakt for å sikre 40 eltaxier og en fossilfri leveranse i løpet av kontraktsperioden.

 

Renovasjonstjenester i Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune har med bistand fra Klima Østfold gjennomført innkjøp av renovasjonstjenester av næringsavfall med betydelig vekt på klimakrav. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med kjøretøy som går på el-, hydrogen- eller biogasskjøretøy, og tildelingskriterium for å premiere tilbydere som var mer ambisiøse enn minimumskravet. Tilbydere ble også vurdert på behandlingsmetode av avfallet.

 

Biler til helse og omsorg i Halden kommune
Halden kommune har nylig gjennomført innkjøp av kjøretøy til helse- og omsorgsektoren. Etter en behovskartlegging ble det stilt minimumskrav til 29 elbiler, 2 biogassbiler og 3 ladbare hybridbiler.

 

Fossilfri byggeplass i Fredrikstad kommune
Det skal bygges 800 meter med gang- og sykkelvei langs Lisleby allé, og byggingen kan bli Østfold første fossilfrie anleggsdrift. Det er blant annet gjennomført leverandørkonkurranse, men anbudet er foreløpig ikke kunngjort.

 

Andre anskaffelser som prosjektet ikke har bistått i:

Deling av fossilfrie biler og elsykler i Halden
Halden kommune har anskaffet en tjeneste hvor 20 – 40 fossilfrie biler leies innenfor ordinær arbeidstid til tjenestereiser for ansatte. På kvelder og ettermiddager leies bilene ut rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elsykler med samme utleiemodell. Deleordningen har en rekke positive effekter, blant annet for klima og miljø, sosialt og økonomisk.

Sjekkliste for miljø og klima i anskaffelser

Under finner du et eksempel på en sjekkliste for å ivareta strategiske klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Sjekklisten er utarbeidet for Viken fylkeskommune basert på gjeldende anskaffelsesstrategi, og spørsmålene i sjekklisten ivaretar dermed prioriterte hensyn i Viken fylkeskommune. Sjekklisten er en del av en større foranalyse som anskaffelsesrådgiver fyller ut som en del av anskaffelsesprosessen. Spørsmålene har underliggende dokumenter som benyttes for bistand i vurderingen. Tiltak og vurderinger er lagt opp etter avfallshierarkiet hvor tiltak som vil ha størst effekt vurderes først. Kravformuleringene er ikke juridisk kvalitetssikret ennå, men kan benyttes for inspirasjon til egne anskaffelsesrutiner.

Ta kontakt dersom du ønsker bistand til å tilpasse til egen virksomhet.

 

Tiltaksbank og strategiformuleringer til anskaffelsesstrategier
Her finner du eksempler på strategiformuleringer og tiltak som kan benyttes i anskaffelsesstrategier og andre innkjøpsdokumenter for å sikre at klima- og miljøhensyn ivaretas.

Tiltakene kan tilpasses egne behov eller benyttes som de står. Vi har forsøkt å gjøre tiltakene så tydelige som mulig, slik at de er enkle å gjennomføre og følge opp. Prosjektet kan bistå med implementering av tiltak i kommunenes strategier.

 

Sjekkliste for sirkulære innkjøp
Her er eksempel på en enkel sjekkliste for å hindre unødvendige innkjøp, redusere forbruk, ombruke og gjenvinne produkter. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker bistand til å tilpasse denne til interne rutiner.

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i Øvre Eiker kommune
Under finner du rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i Øvre Eiker kommune og tilhørende vedlegg. Rutinen er foreløpig ikke vedtatt per 11.10.2021. Rutinen er laget for å systematisere avropene på leasingavtale og ved kjøp. Formålet med rutinen er å unngå unødvendig innkjøp, og at det alltid skal velges fossilfritt.

Last ned dokumenter:

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i FIK (Felles innkjøpskontor Follo)
Her finnes rutinen for kjøp og leasing for kommune i Follo for å sikre at det alltid gjøres innkjøp av nullutslippsalternativer så langt som mulig. Rutinen er tilpasset en dynamisk innkjøpsordning for kommunene. Avvik fra rutinen må søkes om og godkjennes før innkjøpet kan skje.

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i Viken FK
Rutinen er laget for avrop på en dynamisk innkjøpsordning på kjøp og leasing av kjøretøy. Med en dynamisk innkjøpsordning er det én eller noen få personer som gjennomfører mini-konkurranser løpende på ordningen. På denne måten får man god kontroll over kjøp og leasing som inngås som gjøres, og man har mulighet til å stille oppdaterte klimakrav i mini-konkurransene når man trenger nye kjøretøy.