Skip links

Areal og transport

Areal og transport

Kommunene er en viktig tilrettelegger av miljøvennlige transportmåter for innbyggerne.

I Klima Østfold jobber vi både med arealplanlegging og tilrettelegging for gang, sykling, biogass og el-kjøretøy.

Kommunale planvirkemidler

Gjennom arealplanlegging kan kommunene gi innbyggerne mulighet til å redusere transportbehovet. Ved å lokalisere boliger, handel og arbeidsplasser på en slik måte at det blir mindre behov for transport, legges det til rette for at flere kan sykle og gå, eller benytte tog og buss. Arealutvikling er et langsiktig virkemiddel i klimasammenheng. Gjennom at kommunene samarbeider og er koordinert i forhold til dette vil gevinstene bli større og lettere å oppnå. Kommunene kan også stille klima- og energikrav i ulike planer. Eksempler på slike krav kan være redusert antall parkeringsplasser, krav om tilrettelegging for sykkel, krav om ladeinfrastruktur for el-biler, krav om miljøprogram ved utbygging, krav om fjernvarmetilkobling m.m. I Klima Østfold samarbeider kommunene om å utarbeide forslag til klima- og energikrav til kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

 

Klimavennlige biler

I Østfold satses det på å få en betydelig del av transporten over på mer miljøvennlige kjøretøy. De to mest aktuelle drivstofftypene her er biogass og el. Klima Østfold jobber aktivt med utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler. Mye av denne jobben gjøres gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri grenseregion 2030 . Det bygges nå et nettverk med hurtigladere, både i byene og langs E18 og E6. I tillegg har mange kommuner utarbeidet strategi for ladeinfrastruktur. Her blir behovet for normallading i kommunen gjennomgått og det blir bestemt hvor kommunen skal sette opp nye ladestolper. Vi samarbeider også om å kjøpe inn ladeinfrastrukturen, og bygge opp et felles system for normallading i Østfold. Gjennom å samarbeide om dette vil vi oppnå bedre priser, og vi får mer enhetlige løsninger.

Biogass

For tyngre transport er det biogass som er mest aktuelt. På Frevar i Fredrikstad produseres det biogass som kan brukes til drivstoff og i Østfold går en stor andel av bussene på biogass. Det bygges nå biogass-fyllestasjoner som kan brukes av både kommunale biler og andre som ønsker å kjøre på biogass. I tillegg til fyllestasjonene i Nedre Glomma, jobber vi for å få til biogassfylling langs E18.

Les mer om prosjektet Biogass Oslofjord.

Mobilitetsplanlegging

Gjennom å utarbeide mobilitetsplaner for større bedrifter kan man legge til rette for gode løsninger som kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning – og bedre helse for de ansatte. Klima Østfold ønsker å tilby hjelp til å gjennomføre mobilitetsplanlegging for noen bedrifter/virksomheter. Det er laget en veileder som beskriver hvordan bedrifter kan påvirke og forbedre transportmønsteret i egen virksomhet, med enkle midler og med gode resultater. Klima Østfold vil også utarbeide et eksempel på Policy-dokument om redusert bilkjøring i kommunale virksomheter.

Les mer om planer og aktiviteter her.