Skip links

Askim kommune

Askim kommune

Askim kommune har i samarbeid med Indre – Østfoldkommunene utarbeidet en felles Klima- og energiplan som ble vedtatt i 2011. Planen har 5 strategier som munner ut i 49 tiltak.

I Klima Østfold jobber vi både med arealplanlegging og tilrettelegging for gang, sykling, biogass og el-kjøretøy.

Strategiområdene er:

  1. Kommunen skal i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen sørge for en hensiktsmessig organisering av klima- og energiarbeidet i egen organisasjon, i kommunale selskaper, mot innbyggerne og regionen som helhet.
  2. Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønstre.
  3. Kommunen skal stille tydelige energi- og miljøkrav i kommuneplanens arealdel og ved endring i kommunens servicestruktur.
  4. Kommunen skal arbeide for en bærekraftig forvaltning av landbruksnæringen.
  5. Kommunen skal forebygge ulykker ved ras, skred og flom gjennom et føre-var prinsipp i planleggingen og ved utbygging.

 

Energibesparende tiltak i bygg

Askim kommune har energimerket alle kommunale bygninger og har gjennomført energieffektiviserende tiltak på skoler, gymsal og diverse bygninger. Energibesparende tiltak som blir gjennomført i Askim er en blanding av etterisolering av bygninger, utskifting av vinduer, utbedring av ventilasjon og tilkobling SD-anlegg.

I 2014 ble det gjennomført et mulighetsstudie i sammenheng med en planlagt utfasing av oljefyrte anlegg i kommunen i henhold til nasjonal målsetning om redusert klimagassutslipp innen 2020. I studiet kommer det frem konkrete tiltak som anbefales og disse er lagt inn i utviklings- og vedlikeholdsplanen som rulleres nå. Det er foreslått at disse tiltakene eventuelt løftes ut av planen og inn som et eget utfasingsprosjekt.

Disse tiltakene er tids- og kostnadskrevende og skal vurderes løpende. Skolebygningene i Askim kommune skal prioriteres ved utskifting av oljefyrte anlegg.

 

Avfallshåndtering

Askim kommune er en av 7 eierkommunene av Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR). Indre Østfold Renovasjon IKS har som hovedformål å drifte et deponi- og behandlingsanlegg for avfall i tillegg til innsamling og behandling av husholdningsavfall for de 7 eierkommuner.

Dagens eierkommuner er Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Marker. IØR betjener i overkant av 22.000 husholdningsabonnenter og ca. 2.000 hytteabonnenter.

Se også Askim kommune på Youtube: