Skip links

Klimaeffekt av biokull

Biokull representerer en mulighet for mennesker til å arbeide i samspill med naturen for å fjerne CO2 fra atmosfæren- nøkkelen er fotosyntese.

Fra en plante spirer til den dør vil planten gjennom fotosyntesen ta opp atmosfærisk CO2 og omgjøre dette til energi og biomasse. Dette karbonet lagres i plantes biomasse fram til planten brytes ned og CO2 tilbakeføres til atmosfæren som en del av det naturlige karbonkretsløpet som på grunn av menneskeskapte utslipp av CO2 er i ubalanse. Forbrenning av fossile karbonkilder fører til mer utslipp av CO2 enn det naturen klarer å ta opp/binde og mengden CO2 i atmosfæren øker.

Kilde: Norsk biokullnettverk

Ved å pyrolysere biomasse kan vi manipulere det naturlige karbonkretsløpet ved at store deler av karbonet i biomassen bindes stabilt i biokull samtidig som det produseres energi som kan erstatte fossile energikilder.

Behandling av biomasse gjennom pyrolyse for produksjon av biokull og energi er en netto negativ klimateknologi (NET) fordi det binder CO2 i biokull og gir fornybar energi. Omtrent 50% av karbonet i biomassen vil bindes i biokullet.

Biokull kan produseres fra biomasse, rest- og sidestrømmer i samfunnet som i liten grad, eller ikke, utnyttes i dag og kan derfor blir en del av løsningen på dagens avfallsproblemer og blir en viktig del av norsk sirkulær bioøkonomi. Ved produksjon av 1 tonn biokull bindes opptil 3 tonn CO2 ekvivalenter (NIBIO, 2019). Basert på tilgjengelig råstoff (fra skog, halm og hestemøkk) har NIBIO estimert potensialet for karbonlagring i landbruksjord i Norge til 0,9 millioner tonn CO2 ekvivalenter per år. Dette potensialet forutsetter 50% utnyttelse av tilgjengelig råstoff.

For å sette dette i perspektiv vil karbonbinding i biokull kunne binde karbon tilsvarende utslipp fra ca. 3,8 millioner flyturer tur/retur Oslo-London (per person).

Biokull er også nevnt som et viktig klimatiltak i IPCCs spesialrapport om klima- og arealbruksendringer fra 2019. Globalt potensial for karbonbinding og utslippsreduksjoner knyttet til biokull som klimatiltak er i størrelsesorden 0.03-6.6 GtCO2 ekvivalenter innen 2050.

I de aller fleste tilfeller blir CO2 sett på som et problem. Når man produserer og anvender biokull omgjør man CO2 fra problem til ressurs. Tilførsel av biokull i jord vil ha flere positive og langvarige effekter på jordhelse i tillegg til at det binder karbon i flere hundre til tusen år. Karbon (CO2) er en ressurs på avveie.

Biokull kan og bør bli en nøkkelbrikke for norsk bærekraft og en viktig del av løsningen på dagens og framtidens klimautfordringer.

Kilde: https://www.biokull.info/klimaeffekt