Skip links

Fra hvilke råstoff lages biokull?

I teorien kan alt organisk materiale pyrolyseres, men kvaliteten på biokullet påvirkes i stor grad av kvaliteten på råstoffet. Derfor er noen typer råstoff bedre egnet til produksjon av biokull enn andre.
Noen råstoff som både er tilgjengelig, og som uten stor vanskelighet kan pyrolyseres med dagens tilgjengelige teknologi er: treflis (1-5 cm), jordbruksavfall som halm og kornavrens eller fast husdyrgjøsel (eks. hestemøkk med strø).

Det er også mulig å pyrolysere ulike råstoff som i dag ansees som avfall, dette gjelder blant annet kloakkslam og fiskeslam, biorest fra biogassanlegg, returtrevirke og park og hageavfall. Disse typer avfall blir i liten grad utnyttet i dag, og det ligger et stort potensial i utnytte disse råstoffkildene for produksjon av biokull og energi (syngass og bioolje). På denne måten kan produksjon av biokull bidra til omgjøre avfall til en ressurs og høyverdige produkter.

Kilde: Norsk Biokullnettverk

Materiale: