fbpx

Skip links

Rygge kommune

Rygge kommune

Rygge kommune vedtok sin klima- og energiplan i 2010. Fokuset på klima og energi ble ytterligere forsterket ved utarbeiding av kommuneplan 2011 – 2022. Kommuneplanarbeidet ble gjennomført i samarbeid med de andre kommunene i Mosseregionen og det ble vedtatt en felles samfunnsdel med strategier og målsettinger for videre klimaarbeid.

Klima-/ energiplanen fra 2010 er utarbeidet som temaplan og inneholder i tillegg til statusdel, 24 konkrete målsettinger innen fem områder:

  1. Transport og arealplanlegging
  2. Energibruk
  3. Forbruk og avfall
  4. Landbruk
  5. Holdninger/ informasjon.

Gjennom samarbeidet i Klima Østfold vil realisering av målsettingene i planen ha hovedfokus.

Mosseregionens felles samfunnsdel vektlegger en transportreduserende utbygging, noe som gjenspeiles i kommunenes arealplaner. Det er flere konkrete mål og strategier innen eksempelvis transport, fjernvarme, miljøvennlige innkjøp, Vannkvalitet i Vansjø, renovasjon, reduksjon av utslipp fra landbruk osv. Det jobbes nå aktivt med flere av målsettingene blant annet gjennom prosjekter i samarbeid med transportetatene, MOVAR, Statkraft varme og reguleringsplaner. Rygge kommunes kommuneplan 2011 – 2022 kan lastes ned her: Kommuneplan 2011 – 2022

Rygge har ikke nøyaktige tall for sin klimarapportering og –resultater, men det er gjort store tiltak blant annet i kommunens eiendomsmasse som skulle tilsi forbedrede resultater mht energibruk og utslipp.

 

Areal og transport

Kommuneplan 2011 – 2022 har arealeffektivisering som ett av sine hovedgrep. Konkrete, positive resultater fra dette forventes på sikt.

 

Energiforbruk i bygg

Rygge Kommune har et stort fokus på energisparing og energi effektivitet. I 2013 er alle kommunens bygg gjennomgått og det er utarbeider energiattester og energiplaner. Alle nye byggeprosjekter som initieres av kommunen har fokus på lavt energi forbruk og gode løsninger for fremtiden.

 

Forbruk og avfall

Rygge kommune har inngått avtale om overføring av hele renovasjonstjenesten for husholdninger til det interkommunale selskapet MOVAR. Det er gjennomført en rekke tiltak med hensikt å effektivisere avfallshåndteringen i MOVAR regionen. Noen eksempler er:

  • Differensierte avfallsgebyrer mellom avfallsfraksjonene er innført parallelt med nye innsamlingssystemer som stimulerer til utstrakt kildesortering.
  • Standardisering av renovasjonsutstyr og lagerbeholdning.
  • En felles regional avfallsplan og renovasjonsforskrift er utarbeidet.

Kommunen har som mål å redusere total avfallsmengde og øke materialgjenvinningsgraden til 75%. Innføring av plast som en ny kildesorteringsfraksjon kan bli et nytt tiltak for å komme nærmere målene.

 

Miljøfyrtårn

Fjorten bedrifter i kommunen har miljøfyrtårnsertifisering. I februar 2015 fikk også kommunen egen miljøfyrtårnsertifisør. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å oppmuntre bedrifter til en mer miljøvennlig praksis. Kommunens egen miljøfyrtårnsertifisør er den eneste sertifisøren med base i Rygge.

 

Tilpasning til klimaendringer

I Mosseregionens regionale ROS-analyse av 2011, er klimaendringer og risiko for blant annet flom analysert. I alle regulerings- og byggesaker, er vurdering av klimaendringer et tema.