Skip links

Om prosjektet

Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser – klimarådgivning i anskaffelser.

Prosjektet ble startet i kommunesamarbeidet Klima Østfold i 2018 med fokus på kjøretøy, transport og fossilfri anleggsdrift. Fra og med 2021 er prosjektet betydelig utvidet både geografisk og tematisk. Prosjektet dekker nå kommunene i hele Viken og tilbyr bistand innen flere forskjellige temaer.

Prosjektet eies av Viken fylkeskommune og Klima Østfold på initiativ av kommuner ved Klima Østfold.

Tilbudet er en gratis tjeneste til Viken-kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det er finansiert med 7 millioner fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats og 3 millioner fra Viken fylkeskommune. Den operative bistandsperioden strekker seg foreløpig til høsten 2023.

Formålet er kommuner og fylket kutter klimagassutslipp fra sine anskaffelser og utbygginger, samt bidrar til å øke markedet for klimaløsningene som trengs i lavutslippssamfunnet. Unngå unødvendig forbruk og erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene er også viktige målsetninger.

Erfaringer tilsier at det kan være krevende for enkeltkommuner å ha både tid og menneskelige ressurser til å gjøre et godt forarbeid i arbeid med anskaffelser, utbygginger og strategiarbeid. Hvor ambisiøse kan man være? Hva er mulig å få til? Hvilke klimaløsninger finnes på markedet?

Vi bistår med det som trengs for å realisere klimavennlige anskaffelser, utbygginger, strategier og rutiner. Eksempler på bistand kan være oppdatert kunnskap om klimaløsninger på markedet, gjøre behovsvurderinger, bidra med leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier i anbud.

Vi samarbeider med DFØ (tidligere Difi) og har en referansegruppe som møtes jevnlig med representanter både fra det offentlige og private.