Skip links

Nyttige lenker

Her har vi samlet en rekke nyttige lenker om klima og klimatiltak rettet både mot kommuner og mot befolkning og næringsliv. Tips oss gjerne dersom det er noe du savner.

Planer og dokumenter om Klima Østfold finner du under Arkiv og dokumentoversikt.

Kunnskap om klima og klimatiltak

Miljøkommune.no
Formålet med Miljøkommune.no er å hjelpe ansatte i kommuner med å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte. Her er alle ressurser samlet på ett sted.
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/

Miljøstatus Norge
Miljøstatus Norge har den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Nettsidene blir løpende oppdatert, og all informasjon og alle data kvalitetssikres to ganger i året.
http://www.miljostatus.no/

KS’ om klimakutt
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har et eget arbeid på klima sett fra kommuners ståsted.
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/klimakutt/

Klimakur 2020
Klimakur 2020 har vurdert virkemidler og tiltak for å oppfylle klimamålet om en reduksjon av norske klimagassutslipp med 15 til 17 millioner tonn innen 2020.
http://www.miljodirektoratet.no/klimakur/

Miljødirektoratet
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/

Energi og Klima
Nettmagasin som gis ut av Norsk Klimastiftelse. Nettstedet har som mål å være den viktigste norske kilden til debatt, analyse og bakgrunn om klima, fornybar energi og cleantech.
http://wwww.energiogklima.no/

 

Støtteordninger

Enova
Enova gir støtte og råd til energi- og klimatiltak
http://www.enova.no/

Interreg Norge Sverige programmet
http://www.interreg-sverige-norge.com/

Interreg ØKS
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program som støtter prosjekter mellom Norge, Sverige og Danmark. Programmet fokuserer på fire innsatsområder: innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting.
http://www.interreg-oks.eu/

Hus og bygg

Energiportalen
Klima Østfold og Østfoldkommunene sponser at du kan gjennomføre gratis nettbasert energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt finne håndverkere som leverer tjenester i ditt område.
http://www.energiportalen.no/

Lavenergiprogrammet
Lavenergiprogrammet bidrar til økt kompetanse i energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder.
http://www.lavenergiprogrammet.no/

Landbruk

Landbruksdirektoratet
https://www.slf.dep.no/no/

Fornybar energi generelt

Fornybar
Fornybar.no er en informasjonsressurs for fornybar energi og beskriver de teknologiene som per i dag finnes for å utnytte fornybare energikilder på en best mulig måte
http://www.fornybar.no/

Fossilfritt Sverige

http://fossilfritt-sverige.se

Bio-energi

Biogass Oslofjord
Hovedmålet med prosjektet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen. Samarbeidet skal bidra til å stimulere en velfungerende verdikjede for biogass i regionen.
http://www.biogassoslofjord.no

Energigården
Senter for bioenergi
http://www.energigarden.no/

Solenergi

Smart Energi Hvaler
Smart Energi Hvaler er et program som omfatter og inkluderer alle forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter med tilknytning til energisektoren på Hvaler.
http://www.smartenergihvaler.no/

Solenergiforeningen
Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge
www.solenergi.no/

 

Miljøsertifisering og klimagassregnskap

Stiftelsen Miljøfyrtårn
Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
http://www.miljofyrtarn.no/

Klimakost
Klimakost beregner det komplette fotavtrykket til din organisasjon. Både direkte og indirekte utslipp.
http://klimakost.asplanviak.no/

Klimakompasset
Verktøy lansert av NHO. På Klimakompasset kan du få inspirasjon til å utarbeide en klimastrategi som kan redusere din bedrifts utslipp av CO2 og andre skadelige klimagasser.
http://www.klimakompasset.no/

 

Forskning og utvikling

CICERO
Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning
http://www.cicero.uio.no/no

CEDREN
Forskningssenter for fornybar energi.
http://www.cedren.no/

CenBio
Forskningssenter bioenergi
http://www.sintef.no/projectweb/cenbio/news/

Forskningssenter for solenergi
Norsk ressurssenter for solcelleteknologi
http://www.solarunited.no/

NCE Smart Energy Markets
NCE Smart Energy Markets utvikler et kompetansesenter i verdensklasse som arbeider for signifikant grønn vekst gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter.
http://www.ncesmart.com/

Østfoldforskning
Et nasjonalt forskningsselskap som ønsker å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon
http://ostfoldforskning.no/

Miljø- og klimaorganisasjoner

Bellona
Bellona har en løsningsorientert tilnærming til miljøutfordringer og har siden 1998 samarbeidet med en rekke aktører innen industri og næringsliv.
http://bellona.no/

Fremtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser.
http://www.framtiden.no/

Greenpeace
Greenpeace er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid.
www.greenpeace.org/norway/no/

Natur og ungdom
Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom til og med 25 år. NU har 70 lokallag over hele landet, inkludert i Østfold.
https://nu.no/

Naturvernforbundet
Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet er landsdekkende og har lokallag i Østfold.
http://naturvernforbundet.no/klima/

ZERO
Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. Zerokonferansen er Nordens største møteplass for dem som ønsker å finne løsninger på klimautfordringene.
http://www.zero.no/

WWF
WWF Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann. Organisasjonen arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og vårt lovverk.
http://www.wwf.no/

 

Klimatilpasning

Klimatilpasning.no
På Klimatilpasning.no finner du aktuell kunnskap og informasjon om klimatilpasning i Norge.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Forside2/

Norsk klimaservicesenter
Hovedmålet for Norsk klimaservicesenter er å gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge.
www.klimaservicesenter.no