Skip links

Klimaverktøy vi kan bruke i Klima Østfold

Verktøy og maler vi kan bruke i Klima Østfold

Årshjul/budsjetthjul:

 

Rådmannens rundskriv:

 

Hva kan en kommune gjøre for klima? – En oversikt

Dokumenter fra Aremark kommune:

Klimakur sitt kommunekapittel som verktøy for klimastatus i kommunen

Fredrikstad kommune har tatt utgangspunkt i Klimakur sitt kommunekapittel for å gjøre opp status på eget klimaarbeid og se hvor man kan og bør gjøre mer.

Prosessen inneholder flere steg. Her deles derfor dokumentene i ulike «stegversjoner».

FilnavnDette inneholder fila
Klimakur-Tabell A 38_Råfil fra MdirRåfila i Word som vi fikk fra Miljødirektoratet. Her er det ikke gjort noen endringer

 

Klimakur-Tabell A 38_ Første bearbeidingFørste bearbeiding:

  • Tiltakene fra råfila er lagt inn egne tabeller egnet for utfylling (status, ansvar osv)

Det er ikke gjort andre endringer enn å klippe og lime tekst inn i tabellene.

  • Sektorbegrepet fra Klimakur 2030 er beholdt.
  • Kan betraktes som en «lett bearbeidet råfil».

 

Klimakur-Tabell A 38_ Andre bearbeidingAndre bearbeiding:

  • I denne versjonen er sektorbegrepene som brukes i det kommunefordelte utslippsregnskapet brukt.
  • Utslippene og sektorenes andel i Fredrikstad er lagt inn.
  • Noe av teksten er bearbeidet og tilpasset Fredrikstad
  • Hva andre aktører kan gjøre for å forsterke handling hos oss er lagt inn i tabellene.
  • Fylkeskommunale tiltak er tatt bort.

 

Klimatiltak i Fredrikstad i lys av Klimakur 2030

 

Tredje bearbeiding:

  • Dokumentet slik det ble sendt ut til organisasjonen.
  • De ulike seksjonene ble bedt om å fylle ut / supplere / korrigere tabellene, se instruks på side 2 i dokumentet

 

Bakgrunnsinformasjon og mulige tiltak til klimabudsjett 2021Basert på tilbakemeldingene i trinnet som er beskrevet over, ble dette dokumentet sendt som et vedlegg til kommunedirektørens budsjettrundskriv.