Arrangementer

Østfolds energisystem i lav- og nullutslippssamfunnet

  1. oktober, HaldenI verkstedet vil vi utforske Østfolds energisystem framover og samler innspill til kommunale og regionale Klima- og energiplaner. Vi ønsker å finne ut hva Østfold kan gjøre for vår del av jobben for å oppnå Parisavtalens ambisjoner om å begrense global oppvarming. Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet finnes her.

Fossilfrie korntørker – hvilke muligheter finnes?

  1. oktober, Rakkestad

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordne langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger? Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet finnes her.

Innføring i grønn kommune-økonomi

24. oktober, Fredrikstad

Seminaret vil utforske problemstillinger som blant annet hvordan skal kommunene håndtere klimarisiko knyttet til investeringer, plasseringer og forsikringer? Hvordan kan verktøyer og virkemidler som klimabudsjett, grønne lån og klimavekting av fondsplasseringer bidra til å gjennomføre de ambisiøse politiske målene som er satt? Arrangementet er i samarbeid med Kommunalbanken. Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet finnes her.

 

Klimasmart stedsutvikling og mobilitet

  1. oktober, Råde 

I dette verkstedet skal det arbeides i grupper for å planlegge en helt ny fiktiv bydel/tettsted i planområdet «Grønnstad» i Grønn kommune. Grønnstad skal bli mest mulig klimavennlig gjennom at vi utforsker mulighetsrommet i regelverk, arealgrep, mobilitetsløsninger og andre klimateknologier. Resultatet skal bli retningslinjer for kommuner. Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet finnes her.

 

Klimavennlig bygg 2.0: Materialer og fossilfrie byggeplasser

31. oktober, Askim

 Klimavennlige bygg har stått på agendaen lenge. Det er fremdeles mye å hente på energieffektivisering, særlig i eldre bygninger. På dette kombinerte seminaret og verkstedet sees det nærmere på materialenes klimafotavtrykk og utslippsfrie og/eller fossilfrie byggeplasser under byggeperioden. Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet finnes her.

Klimakalkulator for jordbruk

31. oktober, Sarpsborg

Norsk landbruksrådgivning og Klimasmart landbruk har utarbeidet en Klimakalkulator for kornprodusenter og nå testes den på de første gårdsbrukene i Østfold. Hvilken nytte kan den enkelte bonde ha av Klimakalkulatoren i sin husdyr- og/eller planteproduksjon, og kan Klimakalkulatoren gi kommunene muligheter når de utarbeider sine klimaplaner?  Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet kommer på www.klimaostfold.no.

 Skogskjøtsel som klimatiltak

  1. november, Ørje

Klimaspørsmål har meldt seg med stadig større tyngde den siste tida. Hvilken positiv og negativ klimapåvirkning kan skogbruket ha – nå og i framtida? Kommunene legger fornyet kraft og fornyet viten inn i sine Klima- og energiplaner. Hva blir skogbrukets reelle bidrag til å nå klimamål?

Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet kommer på www.klimaostfold.no.

Fremtidens grønne transport- og logistikksystemer

6. november, Moss

Transportsektoren besitter en sentral nøkkel for overgangen til fremtidens lavutslippssamfunn. Dette skaper muligheter for aktørene i bransjen, og vil dessuten være et veldig viktig bidrag til å gjøre resten av norsk næringsliv mer bærekraftig. På dette seminaret utforsker vi muligheter og diskuterer når vi kan anta at næringslivets transporter i Østfold er fossilfrie. Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet kommer på www.klimaostfold.no.

Østfoldindustriens videre klimaomstilling

5., 13., eller 16. november

Vi har mange gode eksempler på grønn omstilling i Østfolds industri og produksjonsbedrifter. På dette seminaret får vi høre historiene fra noen av dem, og vi skal diskutere potensialet, løsninger og barrierer for videre omlegging til fornybar energi og effektiv ressursbruk. Påmelding gjøres her.Mer informasjon om arrangementet kommer på www.klimaostfold.no.

Frokostmøte: Fremtidens varehandel

  1. november, Askim

Ubetjente butikker, leasing av varer og droner – fremtidens butikker er på vei. Hvor raskt skjer endringene? Vi ser nærmere på nye forretningsmodeller som både er lønnsomme og bærekraftige. Vi får også høre om hvilke transportformer som får folk til å bruke sentrum og hvordan det kan tilrettelegges. Arrangementet er i samarbeid med Virke og lokale samarbeidspartnere. Påmelding gjøres her. Mer informasjon om arrangementet kommer på www.klimaostfold.no.

Internasjonal klimakommunikasjonskonferanse

  1. november, Moss

I samarbeid med aktører fra resten av Europa skal vi finne ut hvordan man kan kommunisere om klimautfordringene på en måte som gjør at folk inspireres til handling. Påmelding gjøres her.Mer informasjon om arrangementet kommer på www.klimaostfold.no.

 

Energiforum Østfold:

Frokostmøte om Klimapartnere

14. november, Sarpsborg

Energiforum Østfold videreutvikles og skal tilby Klimapartnermedlemsskap og -oppfølging til bedrifter i Østfold. Klimapartnere presenteres på frokostmøtet.

Hela Gröna Vägen:

Avslutningskonferanse for Hela Gröna Vägen

  1. november, Strömstad

Kommunene i Østfold, Follo og Fyrbodal har vedtatt at de skal samarbeide om en fossilfri transportsektor innen 2030. Hva har vi oppnådd, og hvor går veien videre? Mer informasjon om arrangementet og påmelding kommer på www.klimaostfold.no.

Click here to change this text