Klima Østfold

KLIMA ØSTFOLD er et realt dugnadslag for miljøet i din egen bakhage: Østfold. Sammen med kommunen din kan DU gjøre en forskjell: Det er tid for handling!

Klimaproblematikken handler om mer enn planeten vår og globale grep. Det dreier seg om dine grep og nærmiljøet ditt. Til syvende og sist er det her du vil møte konsekvensene, og her vi alle må gjøre noe med det. Ansvaret for et bærekraftig miljø er jo hverken den ene eller den andres, men rett og slett en gedigen dugnad. Uten din innsats, liten eller stor, kommer vi kanskje aldri i mål.
Klima Østfold er et kommunalt samarbeidsprosjekt som setter fokus på grønn balanse i fylket vårt. 16 kommuner drar i flokk med klare mål for øye: Å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge gjennom effektive miljøtiltak slik at alle kan bidra – kommuner såvel som innbyggere.

Tiltaksområder

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå de nasjonale målene om 30 % reduksjon innen 2020, og et karbonnøytralt Norge i 2030.

Klima Østfold is a joint effort for the environment in your own county: Østfold. Along with your municipality YOU can make a difference: It’s time to act!

Climate change is about more than our planet and global plans. It’s also about your choices and community. Ultimately this is where you will face the consequences, and where we all have to take a stand. Responsibility for environmental sustainability is not just mine or yours, but simply a great opportunity to join forces. Without your efforts, small or large, we may never reach our goal.

Klima Østfold is a municipal cooperation project that focuses on green balance in our county . 17 municipalities have joined forces with a clear goal in mind: To raise awareness, engage and facilitate the effective environmental measures so that everyone can contribute – municipalities as well as citizens.

In Klima Østfold the different municipalities work together to implement measures to achieve their climate targets. This is how Klima Østfold also contributes to achieving the nations goals of 30% reduced greenhouse gas emissions by 2020 and a carbon neutral Norway in 2030. It is estimated that municipalities have the power to reduce emissions by approximately 20%. Klima Østfolds assignments are rooted in the county master plan, municipal climate and energy plans, and municipal plans.

Klima Østfold is a tool to implement measures to reduce greenhouse gas emissions or energy consumption. Each year a regional plan of action is drawn up on the basis of the municipal climate plans. We also prepare annual climate accounts for each municipality and county. This gives us a common basis for comparison and a chance to measure results over time in the monitoring of climate plans.

Klima Østfold is not a substitute for municipal climate and energy work, but a strengthening of the work and an additional resource for municipalities.