Skip links

Fagbegrep

  • Klimagasser: Gasser som bidrar til klimaendringer på jorda, for eksempel CO2 (kullsyre), CH4 (metan), N2O (lystgass)
  • GWh: Mål for energi. 1GWH=1 000 000 kWh
  • Netto null klimagassutslipp: At det ikke slippes ut mer klimagasser enn det som tas opp i et område
  • Klimanøytral: et begrep med mange betydninger. Kan tilsvare netto null, eller kan åpne for høyere lokale utslippgjennom kjøp av klimakvoter. På grunn av alle betydningene unngår vi å bruke begrepet i denne planen
  • Utslippsfri: brukes som oftest for el og hydrogen som ikke har lokale utslipp, men kan i noen tilfeller inkluderef.eks biogass med svært lavt klimafotavtrykk
  • Sirkulærøkonomi: et system der ressursene brukes igjen og igjen, heller enn å bli avfall
  • Klimafotavtrykk: beregning av den totale klimapåvirkningen til en person eller bedrift, eller et produkteller tjeneste, fra produksjon, bruk, til og med avfallsbehandling eller klargjøring for gjenvinning.
  • LCA: Livssyklusvurdering som viser den totale miljøpåvirkningen, fra produksjon, bruk til og med avhending
  • EPD: En verifisert LCA-basert miljødeklarasjon som viser miljøbelastningen av et produkt (EnvironmentalProduct Declaration)