Her listes ulike initiativ og aktiviteter som pågår i regi av kommunene, fylkeskommunen og samarbeidet. Den vil stadig utvides og gjøres mer komplett.

Den sorteres på Klima Østfolds tiltaksområder, og deretter undertemaer og kommune slik at man enkelt kan få oversikt over hvem man kan kontakte for å lære.

Tiltaksområde 1 – Areal og transport:

Områdeplanlegging, sykkel og gange

Sarpsborg:
– Sentrumsplan: Tilrettelegging for sykkel og gange. Kort avstand til alt.
– Prosjekt (og reguleringsplan) for Grålum i regi av SmartCity-prosjektet. Tilgjengelighet for gående og syklende er sentralt, samt hvordan utnytte smart teknologi til å oppnå blant annet dette.

Halden:
– Etablerer sykkelsti langs elva

Skiptvet:
Planlegger stort boligfelt; legger til rette for sykkel/gange.

Spydeberg:
Engasjerer plankonsulent om nye boligområder.

Eidsberg:

  • Områdereguleringsplan for Mysen
  • 2 reguleringsplaner til gang- og sykkelveier mellom grendesentrum (Trømborg og Hærland) og Mysen sentrum
  • Lokalisering av evt ny barneskole i sentrum
  • limaplan Kollektivknutepunkt Mysen (planprosess for å sette overordnede mål for klimatiltak/besparelser for Mysen og for kollektivknutepunktet). (Klimasats)Råde:
    Områderegulering Karlshussentrum – Urban landsby – fortetting – mål miljø – og klimavennlig utvikling. Pågående planarbeid.Pilotprosjekt: invitasjon fra FK – Sykkelsti Tomb – Karlshus. Et rimeligere alternativ til regulert gang – sykkelvei. Annen trasé.

Sykler og elsykler:

– Sykle til jobben-aksjonen (hver vår, mange av kommunene)
– Forberedelsesaktiviteter til Sykle-til-jobben som gratis sykkelsjekk for befolkning,
– «Sykle til kamp på stadion»-kampanjer

Eidsberg:

  • Planlegger elsykkelutlån gjennom biblioteket (Klimasats/ØFK)
  • Planlegger innkjøp av elsykler til administrasjonen (Klimasats)
  • 100 nye sykkelparkeringsplasser i Mysen sentrum (midler fra SVV)
  • Planlegger sykkelhotell på Mysen stasjon

Moss:
– Elsykkelutlån gjennom biblioteket er i gang.
– Tilrettelegging for sykkel i to gater.

Spydeberg:
– Fått midler til sykkelstall ved togstasjonen (Klimasatssøknad).
– Har kjøpt inn elsykler til tjenestesykler, vurderer mikrovind og sol for å lade disse. (SmartCity)

Fossilfrie maskiner og kjøretøy-prosjektet:

Felles Innkjøp av elsykler med kommunene i Østfold. Ansvar: ØFK/Klima Østfold-sekretariatet

Moss – mye arbeid på sykler. Sykkelstrategi og –plan.
Hvaler: 1000 (fargerike) sykler-prosjektet – sykler pynter opp byen
Marker: Elsykler promotert på vårmarkedet
Askim: Har fått sykkelstasjon/hotell.

Ladeinfrastruktur:

Ladestrategi – mange kommuner har dette

TIPS samlet på Klima Østfolds sider:
> Ladeinfrastrukturstrategi – Klima Østfolds mal
> Ladeinfrastrukturstrategi – Moss kommune
> Ladeinfrastrukturstrategi – Skedsmo kommune

Halden jobber med ladestrategi. Har i den forbindelse holdt internkurs om lading, støpsler med mer
Eidsberg: Planlegger politisk sak om ladepunkter og ladestrategi jmf parkeringsforskrift
Rømskog: Får ladepunkter i tilknytning til handel.
Spydeberg: Det jobbes med ladestasjoner i spydeberg sentrum. Samarbeid med næringslivet for å få opp.
Hobøl: innført betaling for lading på ladestolpene.
Marker: Ladestasjoner skal opp og gå.
Askim: Etablert ladestasjon på teknisk drift.
Skiptvet: Store næringsutbygginger med store parkeringsarealer uten ladeplasser. Jobber opp mot Rema og Akam-gruppen. Hydrogen er aktuelt.
ØFK: har fått flere ladestolper på fylkeshuset. Tar betalt for lading. Gratis å parkere.


Egne kjøretøy, Elbiler:

Moss:
Drift og anlegg, havna, hjemmesykepleien har elbiler.
Hjemmetjenesten har leasingavtale med Nissan Leaf.

Marker:
Har fått elbiler.

Askim:
Leaser elbiler bl.a. til parkeringsetaten.

Eidsberg:
Hjemmetjensten har elbiler (usikker på antall).

Råde:
Egne kjøretøy – tatt i bruk og innkjøp av El biler.

 


Transport for øvrig:

Sarpsborg og Fredrikstad:
Bypakka Nedre Glomma.

Sarpsborg:
Jobber med jernbanetrasé

Eidsberg:
Følger med på planlegging av tog på Østre linje; økt godstrafikk og åpning av persontrafikk mellom Mysen/Rakkestad og Sarpsborg.

Tiltaksområde 2 – Energibruk:

Egne Bygg: energieffektivisering og utfasing av fossil fyring mm:

Eidsberg:
Jobber med utfasing av oljefyrer .
Planlegger energioppfølgingsprogram for kommunale bygg (avventer ny IKT-løsning).

Sarpsborg:
Satsing på Energistyring i mange bygg.

Rygge:
Energieffektivisering av bygg

Moss: Eiendomsselskapet går inn i  EPC-prosjekt (Energisparekontrakter, Energy Performance Contracts). Teoretisk innsparing på 30 % (usikker på innsparingen i kontrakten)
– Hoppern U-skole skal oppnå BREEAM very good. Kanskje massivtre, dersom det ikke er mer enn 3 % dyrere.

Spydeberg: – Ferdig med EPC-prosjekt, men er usikre på nytten av det . (Interessant lærepunkt for andre? Mtp kontraktsutforming mm?)
– Psykriatrihus skal bli nullustlippshus

Våler:
– Går i gang med EPC-kontrakter. Anbudsåpning nå. Tre tilbud/svar. Det skal være forhandlinger. Utfordrende å sammenlikne.
– Energi og bygg har mest fokus. Det går fremover på bygningssiden. Når det bygges nye bygg skal man be om Massvtre som opsjon.

Hobøl:
– Energieffektivisere. EPC-prosjektet. Ingått kontrakt om 40% effektivisering. Er nå i utførende fase. Ferdig om ett år.
-Idrettshall – jobbes med Massivtre (Med på Klimasats-prosjektet)

Halden:
Utfasing av 15 oljefyrer. Satt av midler til energistyring/SD-anlegg.

Marker:
Gjennomført mye energitiltak i bygg. Rådhuset bl.a.

Askim:
Jobber med utfasing av oljefyr.

Skiptvet:
Oppgradering av kommunehuset, har søkt Enovastøtte til tiltak på bakgrunn av den felles konsulentundersøkelsen. Ny skole. Jobber med jordvarme på nye og eksisterende bygg.

Råde:
Etablert energistyring i flere bygg. SD anlegg Idrettshall og skolene.
Utbygging av to barneskoler – Nye Karlshus skole passivhus, mulig også nye Spetalen skole. Bygningsmateriale tre.
Vurderer etablering av energisentral for flere bygg hvor det vurderes bruk av nærvarme fra lokal leverandør i Råde ( flis, spisslast olje).
På ungdomsskolen er anlegg for grunnvarme utvidet.

ØFK:
Har fått solceller og flere ladestolper på fylkeshuset, jobber med en «sjekkliste» (Prosjekterings- og bygganvisninger) for eiendom som skal legges til grunn for alle nybygg fremover.

 

Solenergi:

Fredrikstad:
Skal utrede solceller på kommunale tak.
Prosjektforfleresolceller

Spydeberg:
Jobber med å få opp solceller i regi av SmartCity-prosjektet. Samarbeider med Smart Innovation og har ambisjoner om 100 tak.

Våler:
Norgesgruppen: Norges største solcelleanlegg.

Hvaler:
1200 kvm solceller på gjenvinningsstasjonen, har fått innvilget støtte fra Enova

Råde:
Solenergi – kommunen har hatt opp en sak om tilskudd til solcelle tak tilsvarende som for Hvaler / Fredrikstad. Må avventes i påvente av installasjon av smart energiavlesning – Hafslund.

 

Tiltaksområde 3 -Forbruk og avfall:

Miljøfyrtårn-sertifisering:

Fredrikstad: Endret miljøfyrtårnvedtaket til 100 %
Rygge: Miljøfyrtårnsertifisering av rådhuset, skole, noen omsorgsboliger i første omgang. Senere mer.
Moss: Resertifisering av alle enheter. Hovedkontormodellen.
Hvaler: Planer om å rulle ut miljøfyrtårn.

Klimavennlige menyer:

Fredrikstad: 
Klimasatsprosjektet om klimavennlige menyer er godt i gang og man har kommet langt. Det er gjennomført Livsløpsanalyser/klimafotavtrykk for matleveranser til hele kommunen. Samlet klimafotavtrykk er på 2 300 tonn CO2 – mer enn de direkte utslippene fra kommunens kjøretøyspark. Varene/mengden som gir størst utslag er kjøtt og meieriprodukter. Rapport er snart klar. Da vil den deles.
Det lages et beregningsverktøy for å kunne vurdere og sammenlikne effektene av å for eksempel erstatte storfekjøtt med svin, en kjøttfri dag i uken osv.
Menneskene ute i virksomhetene er de som skal sette tiltak ut i praksis. Det er Intervjuet folk fra 10 virksomheter for å kartlegge barrierer og kunne tilrettelegge ut fra dette. Arbeidet fortsetter m. workshops

Moss:
Har søkt Klimasatsmidler innen bærekraftige menyer. Redusere matsvinn og omlegging til mer klimavennlige menyer.

Reduksjon av forbruk:

Råde:
Det er etabler ny bruktbutikk i Råde  Karlshus – Normisjonsgjenbruksbutikk

Avfallssortering og behandling

Rakkestad: Har fått vedtatt ny avfallsløsning. Går nå over til dunker og uttsortering av plast, papir og restavfall. Altså ikke matavfall. I neste omgang blir Rakkestad med på felles utsorteringsanlegget som nå er under planlegging.

Moss, Rygge, Råde:
MOVAR jobber med kontinuerlig forbedring av sorteringssystemet, blant annet blir det nå kildesortering på hytter.

Biogass:

Halden:
Saugbruks: Nytt biogassanlegg, produseres av avfallet fra papirproduksjonen.

Moss, Rygge, Råde:
Movar: Renovasjonsbiler på biogass.

Råde: 

Tomb videregående skol:  biogass anlegg.
Bedrift som produserer biogassreaktorer

 

Tiltaksområde 4 – Kunnskap, holdninger og informasjon:

Mobilisering for befolkningens energitiltak:

Fredrikstad:
Utlyste en konkurranse om å utløse energisparing og andre energitiltak i befolkningens boliger. Smart Energi vant konkurransen. Prosjektet er i gang.
Moblisering befolkning forbruk/plast
Halden kommune deler ut gratis handlenett som en aksjon.

 

Tiltaksområde 5 –  Landbruk:

Klimasmart Landbruk:

Ulike kurs-aktiviteter pågår i Klimasmart Landbruks-prosjektet.

Halden:
Samarbeid med forsøksringen på eksaktspredning av gjødsel.

Annet:

Internasjonalt samarbeid:

Rygge: Får igjen en Ungarsk delegasjon på besøk som vil lære om energitiltak. elbiler, ladeinfrastruktur og så videre. Ønsker samarbeid gjennom EU-prosjekt men det er usikkert om Råde har ressurser.