Skip links

Veiledningsmateriale

Ved å klikke på overskriftene under finnes veiledningsmateriale og casebeskrivelser som utarbeides i prosjektet. Alt av materialet kan brukes og tilpasses fritt. Formålet er å veilede og inspirere kommuner. Siden oppdateres med ujevne mellomrom underveis i prosjektperioden med nytt veiledningsmateriale.

Standard transportkrav- og kriterier til anskaffelser av varer og tjenester finnes øverst under «Transportintensive anskaffelser, kjøretøy og maskiner».

Strategiformuleringer og tiltak til anskaffelsesstrategier
I dette dokumentet har vi satt sammen strategiformuleringer knyttet til klima og miljø som kan benyttes inn i anskaffelsesstrategier. Det er også formulert tilhørende tiltak og rutiner som beskriver hvordan strategiformuleringene kan følges opp i anskaffelsespraksisen. Dokumentet favner alle de viktigste klima- og miljøaspektene som er relevant i kommuners anskaffelser (utenom bygg og anlegg).

Strategiformuleringene, tiltakene og rutinene kan benyttes som de står eller tilpasses kommunens øvrige klima- og miljøføringer. Vi har forsøkt å gjøre tiltakene så tydelig som mulig, slik at de er enkle å gjennomføre og følge opp.

Oppdatert 07.11.2022 med noen mindre justeringer.

 

Sjekkliste for å ivareta alle de viktigste klima- og miljøaspektene i konkrete anskaffelser
Sjekklista under er laget for å sikre at de viktigste klima- og miljøaspektene blir ivaretatt i anskaffelsene. Den kan benyttes i forkant av alle anskaffelser for å identifisere hva som er relevant(e) klima og miljøaspekter i den enkelte anskaffelser.

Videre er det tilhørende kategorisjekklister som steg for steg beskriver hvordan ivareta de(n) relevant(e) klima og miljøkategorien i anskaffelsen. Tiltak og vurderinger er lagt opp etter avfallshierarkiet hvor tiltak som vil ha største effekt vurderes først. Sjekklista ble utarbeidet for Viken fylkeskommune basert på gjeldende anskaffelsesstrategi. Kravformuleringene er ikke juridisk kvalitetssikret enda.

 

Sjekkliste for å sikre sirkulære hensyn ivaretas ved innkjøp
Sjekklista er laget for å ivareta sirkulære hensyn ved et konkret innkjøp; hindre unødvendig kjøp, redusere forbruk, ombruk der det er mulig og gjenvinne produkter. Sjekklista kan blant annet benyttes som en rutine som rammeavtaleavrop på varer, og kan tilpasses etter behov og ønsker.

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i Øvre Eiker kommune
Denne rutinen må følges av alle ansette i kommunen som skal kjøpe eller lease kjøretøy. Den skal sikre at unødvendig kjøp/leasing unngås, og at det kun gjøres innkjøp av nullutslippsalternativer. Rutinen er laget til bruk ved avrop på en rammeavtale for kjøp og leasing. Dersom det må gjøres avvik fra rutinen skal det søkes om og godkjennes før innkjøpet kan skje.

 

Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i FIK (Felles innkjøpskontor Follo)
Denne rutinen må følges av alle ansatte i Follo-kommunene som skal kjøpe eller lease kjøretøy. Den skal sikre at unødvendig kjøp/leasing unngås, og at det kun gjøres innkjøp av nullutslippsalternativer. Rutinen er tilpasset en dynamisk innkjøpsordning (DPS) som kommunene benytter når det skal kjøpes eller leases kjøretøy. Dersom det må gjøres avvik fra rutinen skal det søkes om og godkjennes før innkjøpet kan skje.

Standardkrav og -kriterier til transportintensive anskaffelser
Under ligger veiledningsmateriale for hvordan konkret etterspørre utslippsfri transport med kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. I veilederen er det beskrevet en enkel fremgangsmåte for hvordan gå fram når man skal inngå en rammeavtale på varer eller tjenester som er transportintensive. Veilederen inneholder også krav- og kriterieformuleringer som kan benyttes.

Det er også laget standardskjemaer for tildelingskriterium for å etterspørre utslippsfri transport i umodne markeder, samt tilhørende evalueringsskjema. I veilederen finnes også forslag til oppsett til kontraktsoppfølging, samt tilhørende standard rapporteringsskjema og evalueringsskjema.

Versjonslogg:
Oppdatering 04.10.2021: Tildelingskriterie B er oppdatert med dokumentasjonskrav i fanen «Liste over kjøretøy.
Oppdatering 15.10.2021: Noen mindre justeringer på rutiner og dokumentasjon til kontraktsignering.
Oppdatert 21.10.2021: Lagt til punkt om kontraktsoppfølging og ytterligere spesifisering av dokumentasjonkrav
Oppdatert 13.12.2021: Leverandørene kan nå se sin egen karakter i tildelingskriteriene. Skjemaene tilknyttet tildelingskriterium B er i tillegg forenklet med færre linjer og veiledning for utfylling og evaluering. Nytt kulepunkt lagt til i minimumskrav C, «antall oppmøter per lokasjon».
Oppdatering 07.04.2022: En større oppdatering, blant annet er det nå ett tildelingskriterium istedet for to ulike versjoner. Utvidet veiledning og skjemaer til kontraktoppfølging er lagt til. Les veilederen nøye før bruk.
Oppdatert 20.05.2022: Lagt til setning i tildelingskriteriet om vekting av kontraktsårene.

Vi oppfordrer kommuner til å implementere fremgangsmåten, kravformuleringer og skjemaer inn i kommuners ordinære anskaffelsesrutiner. For eksempel har Bærum kommune lagt kjøretøyskjema og evalueringsskjema inn i malene i arkivsystemet WebSak Fokus. I tillegg har de att in kontraktkravene i sine standardkontrakter for transportintensive anskaffelser. For å spre informasjon om transportkravene internt i kommunen har de lagt ut informasjon og festet malene på den digitale kommunikasjonskanalen Yammer.

 

Håndverkertjenester (Fredrikstad kommune)
Fredrikstad kommune har inngått parallelle rammeavtaler på håndverkertjenester; tømrer, elektro, rørlegger, maler og murer. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass 3 år inn i kontrakten. Videre ble det benyttet tildelingskriterium for å premiere måloppfyllelse av kravet og raskere innfasing.

 

Renovasjonstjenester (Ås kommune)
Ås kommune har inngått rammeavtale på henting og behandling av avfall fra kommunens virksomheter (næringsavfall). Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med utslippsfrie kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Videre ble det benyttet tildelingskriterium for å premiere meroppfyllelse av kravet. Tilbydere ble også evaluert på hva som skjer med de ulike avfallsfraksjonene.

 

Kjøp og leasing av kjøretøy (Østfold fylkeskommune)
Østfold fylkeskommune opprettet en dynamisk innkjøpsordning for kjøp og leasing av kjøretøy. For å sikre fossilfrie kjøretøyinnkjøp er det laget en tilhørende rutine som ansatte må følge når det skal kjøpes/leases nye kjøretøy, for å sikre at det kun anskaffes fossilfrie kjøretøy så lenge det er mulig. Arbeidet er senere videreført i Viken fk.

 

Persontransport (Fredrikstad og Hvaler)
Fredrikstad kommune har gjennomført det som trolig er første anskaffelse av taxitjenester i Norge med stor vekt på klimakrav. Kommunen brukte både pisk og gulrot for å sikre at alle 40 kjøretøyene som benyttes på kontrakten vil være elektriske eller gå på biogass i løpet av avtaleperioden.

 

Renovasjonstjenester i Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune har gjennomført anskaffelse av renovasjonstjenester av næringsavfall med betydelige klimakrav. Det ble satt minimumskrav til at deler av leveransen skulle gjennomføres med utslippsfrie kjøretøy på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Videre ble det benyttet tildelingskriterium for å premiere meroppfyllelse av kravet. Tilbydere ble også evaluert på hva som skjer med de ulike avfallsfraksjonene.

 

Biler til helse og omsorg i Halden kommune
Halden kommune gjennomførte innkjøp av en større kjøretøysflåte til helse- og omsorgsektoren. Det ble gjennomført en behovskartlegging og stilt krav til at tilnærmet alle kjøretøyene skulle være utslippsfrie på elektrisitet eller biogass.

 

Fossilfri byggeplass i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune har fått gjennomført bygging av 800 meter gang- og sykkelvei langs Lisleby allé. Byggingen ble gjennomført som en fossilfri byggeplass, og delvis utslippsfri. Det ble blant annet benyttet elektriske gravemaskiner. Før konkurransegjennomføring ble det gjennomført markedsdialog for å sikre at kravene som ble stilt var både konkrete, ambisiøse og realistiske.

 

Andre anskaffelser som prosjektet ikke har bistått i:

Deling av fossilfrie biler og elsykler i Halden
Halden kommune har anskaffet en tjeneste hvor 20 – 40 utslippsfrie biler leies innenfor ordinær arbeidstid til tjenestereiser for ansatte. På kvelder og helger leies de samme bilene ut rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elsykler med samme utleiemodell. Deleordning har en rekke positive effekter, blant annet for klima, miljø og sosiale aspekter.

Sjekkliste for vurdering av rehabilitering eller nybygg
Bruk av eksisterende arealer fremfor å bygge nytt har stor klimaeffekt og mulighetene for dette må utredes tidlig. Denne sjekklisten omfatter momenter som bør vurderes og beskriver hvordan prosessen kan gjennomføres.

Sjekklista vil bli oppdatert etter behov og erfaring. Dersom dere ønsker å bruke veilederen, har spørsmål eller tilbakemeldinger ta gjerne kontakt med rådgiver Anne Marie Heidenreich (annehei@viken.no).

 

Kravspesifikasjon for rådgivningstjenester for mulighetsstudie av rehabilitering av eksisterende bygg
Det kan være behov for ekstern kompetanse for å utrede muligheten for å bruke eksisterende bygg videre eller bygge nytt, samt klimavirkningen av de ulike alternativene. Kravspesifikasjonen under er utformet for å sikre god kvalitet på rådgivningen knyttet til en slik vurdering.

 

Prosessveileder: Hvordan få til utslippsfri anleggsdrift i utbyggingsprosjekter?
Basert på erfaringer fra prosjektet, Oslo kommune og andre kilder har vi satt sammen en prosessveileder som beskriver hvordan gå fram for oppnå en anleggsplass i utbyggingsprosjekter med størst mulig andel maskiner og kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass. Erfaring tilsier at det er avgjørende at det jobbes med tidlig i prosessen. Hovedtyngden i prosessveilederen er derfor konsertert om forarbeid- og planleggingsfasen.

Prosessveilederen vil bli oppdatert etter behov og erfaring. Dersom dere ønsker å bruke veilederen, har spørsmål eller tilbakemeldinger ta gjerne kontakt med prosjektleder Erik Gathen (erikg@viken.no).

 

Fossilfri byggeplass i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune har fått gjennomført bygging av 800 meter gang- og sykkelvei langs Lisleby allé. Byggingen ble gjennomført som en fossilfri byggeplass, og delvis utslippsfri. Det ble blant annet benyttet elektriske gravemaskiner. Før konkurransegjennomføring ble det gjennomført markedsdialog for å sikre at kravene som ble stilt var både konkrete, ambisiøse og realistiske.