Skip links

Milliontilskudd til internasjonalt sirkulærøkonomi-prosjekt

Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune har til sammen fått 14 millioner kroner av EU til å jobbe med et internasjonalt sirkulærøkonomiprosjekt.

Viken og Fredrikstad kommune skal sammen med 15 partnere fra syv nasjoner undersøke hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for overgangen til et mer sirkulært samfunn. Støtten til prosjektet kommer fra EU-programmet Horisont Europa, og arbeidet skal gå over fire år.

– I dag står vi i både en klima – og miljøkrise, og jeg tror at sirkulærøkonomi er en avgjørende nøkkel til å bygge bro til fremtidens ressurseffektive lavutslippsamfunn, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Utnytte de samme ressursene flere ganger

– Sirkulærøkonomi handler om å bruke så mye som mulig om igjen. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Da reduseres både klimautslipp og belastningen på naturen, samtidig som vi sørger for fremtidig verdiskaping fortsetter fylkesråden.

Viken og Fredrikstad skal samarbeide tett sammen med de andre partnerne i prosjektgjennomføringen.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Her kan vi styrke det nordiske samarbeidet, lære av hverandre og samtidig bidra til å utvikle sirkulære løsninger. Vi ønsker å være fremoverlente og i front av utviklingen, noe dette prosjektet vil bidra til, sier Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad kommune.

Om TREASoURcE

 • TREASoURcE er initiert og finansiert av Horisont Europa; EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
 • Prosjektet skal vare i fire år, og har en totalramme på 9,99 millioner euro, tilsvarende 100 millioner norske kroner
 • Prosjektet består av 17 partnere fra 7 europeiske land, tilknyttet forskningsinstitusjoner, byer, regioner, bedrifter, industripartnere og foreninger
 • Overordnet koordinering ligger til Finlands tekniske forskningssenter VTT, ved prosjektkoordinator Anna Tenhunen-Lunkka (info@treasource.eu)

Samarbeid for å løse klimautfordringer

Raakil og Martinsen forteller at kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet skal brukes aktivt i dialogen om klimaløsninger med kommuner og innbyggere, blant annet gjennom eksisterende partnerskap slik som Klima Viken og Klima Østfold.

– Prosjektet TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy) handler om å identifisere, og eventuelt videreutvikle, ulike sirkulærøkonomiske løsninger. Først skal en se på dette i nordeuropeiske byer og regioner, deriblant Viken og Fredrikstad kommune, så håper man å kunne implementere disse løsningene i Estland, Litauen, Polen og Tyskland, forteller Raakil.

Politikerne forteller at prosjektet er inndelt i flere temaer, eller arbeidspakker, og at Viken og Fredrikstad sammen blant annet skal se nærmere på hva som motiverer ulike aktører innen sirkulærøkonomi.

Det overordnede målet med prosjektdeltakelsen er å oppfylle Vikens langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet.

– Sirkulærøkonomi er noe vi har lang og god erfaring med både i Fredrikstad og Viken. Nå skal vi utvikle oss videre, lære av våre utenlandske partnere, og spre vår egen kunnskap ut. Vi må samarbeide på tvers av landegrenser og regioner for å løse klimautfordringene vi står overfor, avslutter Siri Martinsen.

TREASoURce – bakgrunnsinformasjon

Bakgrunn

Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune har sammen med 16 andre partnere fra 9 nasjoner, fått tilskudd fra EU-programmet Horisont Europa til et prosjekt innen sirkulærøkonomi.

Prosjektets totale budsjett er ca 100 millioner norsker kroner, hvorav Fredrikstad kommune får i underkant av 7 millioner kroner, og Viken fylkeskommune får 7,5 millioner kroner. Prosjektets varighet er 48 måneder (4 år) med oppstart juni 2022.

Hva er målet med prosjektet?

Hovedmålet med prosjektet er å fremme overgangen til en sirkulær økonomi ved å identifisere og videreutvikle gode systemiske løsninger for sirkulærøkonomi og deretter kopiere dette andre steder.

Disse sirkulærøkonomiske systemene knyttes til verdikjeder for batterier, plast, og biologisk materiale. Man skal studere og utvikle disse verdikjedene på en slik måte at det bidrar til næringsutvikling, nye arbeidsplasser og omstillingen til lavutslippsamfunnet.

Hvorfor TREASoURce er viktig for Viken fylkeskommune (ikke prioritert liste)

Deltakelsen i TREASoURce vil være et av elementene som gjør at Viken når sine langsiktige utviklingsmål om natur, klima og planetens tålegrense – og grønn og rettferdig verdiskaping.

 • Prosjektet vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke til å nå Viken sitt langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet
 • En viktig arbeidsoppgave for Viken vil være å formidle kunnskapen vi utvikler gjennom prosjektet, slik at det blir lettere å ta sirkulære valg i tiden som kommer. På den måten vil vi engasjere folk og organisasjoner til å bidra til klimaomstilling.
 • Prosjektet vil bidra til allerede igangsatte arbeid med sirkulær økonomi, for eksempel satsningen vår på biogass
 • det antas (internasjonale rapporter) at overgangen fra lineær til sirkulær økonomi vil kunne skape over 50 000 nye arbeidsplasser i Norge – TREASoURcE prosjektet vil gi oss en mulighet til bedre å forstå hvordan
 • prosjektet vil bidra til at vi bedre forstår nøkkelaktører innen sirkulærøkonomi – noe som er en forutsetning for å få til sirkulærøkonomien
 • prosjektet vil bidra til en mer effektiv forvaltning av våre avfallsressurser (plast, elbilbatterier, biomasse)
 • nettverk med FoU miljøer og andre byer/regioner i Europa
 • kunnskap om å utvikle og drifte EU prosjekter
 • tverrfaglig samarbeid i kommunen

 

Hvorfor TREASoURce er viktig for Fredrikstad kommune (ikke prioritert liste)

Som deltaker i TREASoURce vil Fredrikstad styrke sin posisjon innen sirkulærøkonomi​

 • prosjektet vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke i Fredrikstad kommunes strategi for sirkulærøkonomi (planlagt oppstart 2023)
 • det antas (internasjonale rapporter) at overgangen fra lineær til sirkulær økonomi vil kunne skape over 50 000 nye arbeidsplasser i Norge – TREASoURcE prosjektet vil gi oss en mulighet til bedre å forstå hvordan
 • prosjektet er en anerkjennelse av at vi gjør mye bra innen sirkulærøkonomi – vi har vært synlige nasjonalt – nå også internasjonalt
 • prosjektet vil være et springbrett for utvikling av nye prosjekter med sterkere involvering av lokalt/regionalt næringsliv
 • prosjektet vil bidra til at vi bedre forstår nøkkelaktører innen sirkulærøkonomi – noe som er en forutsetning for å få til sirkulærøkonomien
 • prosjektet vil bidra til en mer effektiv forvaltning av våre avfallsressurser (plast, elbilbatterier, biomasse)
 • nettverk med FoU miljøer og andre byer/regioner i Europa
 • kunnskap om å utvikle og drifte EU prosjekter
 • tverrfaglig samarbeid i kommunen
 • prosjektet vil kunne gi oss bedre forståelse av hvordan vi kan få til en best mulig omstilling av samfunnet fra en lineær økonomi til sirkulær økonomi.
 • bedre forståelse av hvordan sirkulærøkonomi bidrar til reduksjon av klimagasser.

 

Spørsmål om Viken sin deltakelse i prosjektet kan rettes til:

Gunn Nygard, Seniorrådgiver Viken fylkeskommune

gunnny@viken.no / 901 06 903