Skip links

Tildelt Klima Østfold-prisen 2022

For femte år på rad ble årets beste kommunale klimatiltak i Østfold kåret. Utdelingen fant sted på Inspiria Science Center i Sarpsborg den 6. april.

Hafsrød var nominert for sin Klimavennlig drift av skogeiendommen Hafsrød hvor de siste 20 årene har økt stående volum skog med 50% – tilsvarende en binding av 273.761 tonn CO2-ekvivalenter. Årlig bindes det 23.153 tonn CO2-ekvivalenter i skogen på eiendommen – til sammenligning er det totale utslippet i Halden på 84.212 tonn CO2-ekvivalenter.

Indre Østfold kommune var nominert for 100% gjenbruk av elektronisk utstyr. Kommunen inngått en avtale med leverandøren Atea angående gjenbruk av alt elektrisk utstyr. Avtalen kalles 100%-klubben hvor kommunen forplikter seg til å gjenbruke og håndtere alt elektronisk utstyr. Prosjektet har bidratt med en klimabesparelse tilsvarende 99,3 tonn CO2. Dette utgjør ifølge Atea 111.600 mil kjøring med en Volvo V40 som tilsvarer 27,8 ganger rundt jorda.

Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger vinneren blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Østfold, Statsforvalterens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

Med to så gode prosjekter å velge mellom ble det vanskelig for juryen å tildele prisen til kun et av prosjektene. Det resulterte i at både Hafsrød og Indre Østfold kommune ble tildelt Klima Østfold-prisen 2022.

Begge de to vinnerne var stolte over å motta prisen.

– Vi setter veldig pris på det. Vi deler også prisen med en kandidat som har holdt på i tre generasjoner, mens vi har holdt på i et års tid. Vi setter veldig pris på at vi får en anerkjennelse for at vi  ønsker å resirkulere og gjenbruke IT-utstyr. Vi ser at vi lærer mye om miljø selv ved å gå inn på tema. Dette har heller ikke kostet oss noen kroner, vi har spart penger! Så det er vinn-vinn for både miljø og økonomi for kommunen, sier Tron Kallum, kommunaldirektør i Indre Østfold kommune.

– Dette er veldig hyggelig. Det er ikke hver gang skogbruket blir anerkjent på denne måten. Det er et veldig langsiktig tiltak. Skogbruket må jo tenkte 100 år frem, noe vi prøver å gjøre hver eneste dag. Vi planlegger å jobbe videre og bli enda mer bevisste med tanke på klimaarbeid. Vi bruker maskiner som slipper ut co2, kanskje kan vi bli flinkere til å presse frem endringer der. Det er alltid behov for endring og vekst, sier Ingeborg Anker-Rasch, Hafsrød skogseiendom.

Juryens begrunnelse:

 

Hafsrød:

Grunnet skogen sin naturlige prosess med binding av CO2 har Halden kommune nominert en skogeier – Hafsrød gård.

I løpet av de siste 20 årene har stående volum skog øket med 50% – tilsvarende en binding av 273.761 tonn CO2-ekvivalenter. Årlig bindes det 23.153 tonn CO2-ekvivalenter i skogen på eiendommen – til sammenligning er det totale utslippet i Halden på 84.212 tonn CO2-ekvivalenter.

Formålet med det å drive skogbruk er å forvalte de fornybare naturressursene på en måte som gjør at nåværende og fremtidige generasjoner kan ta ut virke fra skogene og forsyne industrien med råstoff, samtidig som at områdets naturverdier ivaretas.

Dette «prosjektet» viser hvor stort potensial det ligger i å stelle skogen godt over lang tid – og hvor viktig det er for at Østfoldregionen skal oppnå netto null klimagassutslipp innen 2050.

 

Indre Østfold kommune:

Kommunen inngått en avtale med leverandøren Atea angående gjenbruk av alt elektrisk utstyr. Avtalen kalles 100%-klubben hvor kommunen forplikter seg til å gjenbruke og håndtere alt elektronisk utstyr.

Gjennom avtalen har Indre Østfold kommune ulike mål for gjenbruk av elektronisk utstyr – for 2022 er målet at 90% av alt elektrisk utstyr skal gjenbrukes og resirkuleres.

Fra starten av prosjektet (mai 2021) til og med februar 2022 har i overkant 1200 enheter blitt levert til gjenbruk og resirkulering og 35 PC’er har blitt reparert. 33% av utstyret har blitt gjenbrukt av Atea og 67% har gått til resirkulering.

Prosjektet har bidratt med en klimabesparelse tilsvarende 99,3 tonn CO2. Dette utgjør ifølge Atea 111.600 mil kjøring med en Volvo V40 som tilsvarer 27,8 ganger rundt jorda.

 

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: Det offentlige, næringsliv og innbyggere.

VANT PRIS: Både Hafsrød og Indre Østfold kommune ble tildelt Klima Østfold-prisen 2022.