Skip links

Årets nominerte til Klima Østfold-prisen 2022

For femte år på rad skal årets beste kommunale klimatiltak i Østfold kåres. Her er årets nominerte.

Klima Østfold-prisen er kommunesamarbeidets pris som hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen. Prisen deles ut under Klimarådsmøtet på Inspiria Science Center 6. april. Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger vinneren blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Viken, Statsforvalterens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

Hafsrød, nominert av Halden kommune, og Indre Østfold kommune er årets to nominerte.

Hafsrød: Klimavennlig drift av skogeiendommen Hafsrød, nominert av Halden kommune.

Grunnet skogen sin naturlige prosess med binding av CO2 har Halden kommune nominert en skogeier – Hafsrød gård.

I løpet av de siste 20 årene har stående volum skog øket med 50% – tilsvarende en binding av 273.761 tonn CO2-ekvivalenter. Årlig bindes det 23.153 tonn CO2-ekvivalenter i skogen på eiendommen – til sammenligning er det totale utslippet i Halden på 84.212 tonn CO2-ekvivalenter.

Formålet med det å drive skogbruk er å forvalte de fornybare naturressursene på en måte som gjør at nåværende og fremtidige generasjoner kan ta ut virke fra skogene og forsyne industrien med råstoff, samtidig som at områdets naturverdier ivaretas.

Dette «prosjektet» viser hvor stort potensial det ligger i å stelle skogen godt over lang tid – og hvor viktig det er for at Østfoldregionen skal oppnå netto null klimagassutslipp innen 2050.

Indre Østfold kommune: 100% gjenbruk av elektronisk utstyr

Kommunen inngått en avtale med leverandøren Atea angående gjenbruk av alt elektrisk utstyr. Avtalen kalles 100%-klubben hvor kommunen forplikter seg til å gjenbruke og håndtere alt elektronisk utstyr.

Gjennom avtalen har Indre Østfold kommune ulike mål for gjenbruk av elektronisk utstyr – for 2022 er målet at 90% av alt elektrisk utstyr skal gjenbrukes og resirkuleres.

Fra starten av prosjektet (mai 2021) til og med februar 2022 har i overkant 1200 enheter blitt levert til gjenbruk og resirkulering og 35 PC’er har blitt reparert. 33% av utstyret har blitt gjenbrukt av Atea og 67% har gått til resirkulering.

Prosjektet har bidratt med en klimabesparelse tilsvarende 99,3 tonn CO2. Dette utgjør ifølge Atea 111.600 mil kjøring med en Volvo V40 som tilsvarer 27,8 ganger rundt jorda.

De nominerte er:

  • Hafsrød: Klimavennlig drift av skogeiendommen Hafsrød, nominert av Halden kommune
  • Indre Østfold kommune: 100% gjenbruk av elektronisk utstyr

 

Praktisk informasjon om prisutdelingen:

Prisutdelingen finner sted onsdag 6. april på Inspiria Science Center (møterom: Castor), rett etter «årsmøtet» Klimarådsmøtet til Klima Østfold. Mange av regionens ordførere vil være til stede.

Program:

  1. 12:30-13:00 Lunsj
  2. 13:00-14:00 Klimarådsmøte
  3. 14:00-15:00 Presentasjon av kandidatene og utdeling av Klima Østfold-prisen

Pressen inviteres til å overvære prisutdelingen. Etter prisutdelingen vil det være mulig å gjennomføre intervjuer med ordfører, eller representant for ordfører, administrativt ansvarlige for tiltakene og leder av Klima Østfold, René Rafshol.

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: Det offentlige, næringsliv og innbyggere.