Skip links

Sarpsborg kommune: Vellykket leasing-ordning for elsykler til ansatte

Mindre klimagassutslipp, bedre ansatthelse og reduserte kostnader knyttet til sykefravær. Det var målene for Sarpsborg kommune da de innførte en egen leasing-ordning for elsykler til ansatte i 2018. Et par år senere tyder mye på at de kan greie å nå målene sine.

Politisk motivert
Initiativet kom fra øverste politiske hold våren 2017, da ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) ba administrasjonen om å utrede ulike løsninger for å få ansatte i Sarpsborg kommune til å sykle mer til og fra jobb. Utgangspunktet var at det å få opp sykkelandelen kunne ses på som en del av kommunens samfunnsansvar. Flere på sykkel ville bety færre biler og dermed redusert negativ miljøpåvirkning. Bedre helse for den som sykler og potensielt lavere sykefravær ville også føre til lavere kostnader for kommunen.

Likevel har det på landsbasis vært få som har brukt sykkelen til og fra jobb, og noen av grunnene til det er for lang reisevei, for farlige veier og at det er for upraktisk med sykkel, ifølge en studie gjennomført ved BI og publisert i magasinet Magma i 2014.

– Mye av løsningen på disse problemene ligger i elsykkelen. Den gjør det enklere å sykle langt, den er godt utstyrt med lys og reflekser og den kan transportere både varer og barn uten problem, sier rådgiver Per Bjørnar Wiig i Sarpsborg kommune. Han er ansvarlig for elsykkelordningen i kommunen, og har jobbet med den siden høsten 2017.

Anne Kari Hedin jobber ved Grålum ungdomsskole og har leaset sykkel siden mai 2018. Hun er veldig fornøyd med ordningen, og sykler til og fra jobb hver dag: – Jeg er bosatt i Stasjonsbyen og jobber på Grålum ungdomsskole, så det er snakk om en tur på 1,5 mil én vei, forteller hun.

Leasing-modellen beste løsning
Det første kommunen måtte gjøre, var å finne den beste løsningen for å tilby de ansatte elsykler – med en vurdering av hva den løsningen ville bety for kommunens arbeidsmengde og kapasitet. Ville merarbeidet overstige gevinsten? Hva slags finansiell risiko måtte kommunen ta? Hva slags skattemessige konsekvenser ville de ulike modellene få for de ansatte?  Avtale med forhandler, leasing, utlån og leie var de fire modellene som ble vurdert, i tillegg til muligheten for tilskudd og/eller gave – og av disse endte Wiig opp med å anbefale leasing-modellen.

– Leasing-modellen er en vinn-vinn for alle parter, slik vi ser det. Det er kommunen som inngår avtale med leasingselskapet, og den økonomiske risikoen er lav – for både oss og leasingselskapet. Når en ansatt, som må ha fast stilling og være minimum tre år fra pensjonsalder for å kunne inngå en leasingavtale, bestiller en elsykkel fra leverandør, bekrefter hun eller han samtidig at vi trekker en månedlig sum fra lønna. De pengene bruker vi til å betale samlefakturaen fra leasingselskapet. Dermed har ikke kommunen egne direkte kostnader knyttet til syklene og avtalene mellom leverandør og ansatt., forteller Wiig.

Kan også kjøpe direkte
Summen en ansatt betaler for å lease en elsykkel, varierer mellom 429 og 599 kroner i måneden. Etter tre år får vedkommende tilbud om å overta sykkelen til odel og eie, til 5 prosent av veiledende utsalgspris. Dersom noen av de ansatte ønsker å kjøpe elsykkelen med en gang i stedet for å lease den i tre år, er det også fullt mulig – til en god pris.

– Ja, det er nok litt billigere å kjøpe sykkelen direkte. Likevel ser vi at de fleste velger å lease sykkel. Det er gjerne lettere å bli trukket noen få hundrelapper av lønna i måneden, framfor å legge drøyt 20 000 kroner på bordet, forteller rådgiveren.

Over 10 prosent har elsykkel
Av de rundt 4500 ansatte i Sarpsborg kommune er det i dag 553 personer som leaser eller har kjøpt en elsykkel. I tillegg til selve leasingavtalen, har kommunen også fått på plass en god serviceavtale – samt at alle ansatte kan teste de ulike elsykkelmodellene på vitensenteret Inspiria før de velger sykkelmodell.

Ved første «utlysning» satte 143 personer seg opp på en leasingavtale – og ordningen markedsføres internt blant kommunens ansatte to ganger i året, vår og høst. De har da et tidsvindu på et par uker til å sette seg opp, dersom de ønsker en leasingavtale. De som vil kjøpe elsykkel direkte, kan gjøre det hele året.

Gode resultater
Høsten 2018 gjennomførte kommunen en spørreundersøkelse blant de ansatte som hadde skaffet seg elsykkel gjennom Sarpsborgs avtale med leverandør CycleEurope Norge/DBS. Resultatene var overveldende:

  • 71 prosent av de ansatte har redusert sin bilbruk til og fra jobb etter at de har skaffet seg elsykkel.
  • Før de skaffet seg el-sykkel brukte hele 64 prosent av de ansatte bilen til og fra jobb hver dag.

Denne gruppen ble redusert til kun 16 prosent etter at de hadde fått seg elsykkel.
Ellers viste undersøkelsen at de ansatte som har leaset el-sykler også sykler mer i fritiden enn tidligere, og flere føler at de har kommet i bedre form. Dermed kunne man konkludere med at elsyklene har klart å bidra til målsettingen om å redusere trafikk og øke folkehelsegevinsten.

– Dette gjør at vi veldig gjerne vil opprettholde ordningen etter de første tre årene pluss opsjonsåret. Alle er enige om at leasing av elsykler i Sarpsborg er en suksesshistorie, sier Per Bjørnar Wiig.

Hvordan få til en leasing-ordning for elsykler – Tips og råd fra rådgiver Per Bjørnar Wiig i Sarpsborg

  • Det viktigste er å ha forankring i kommunens toppledelse. Da slipper man omkamper og usikkerhet.
  • Sett en tydelig ambisjon – for eksempel om å få ned bilbruken blant de ansatte
  • Lag et konkret anbud. Det finnes stadig flere aktører på markedet, og det er viktig å ha et godt sammenligningsgrunnlag. I Sarpsborg, for eksempel, satte man opp et krav om at elmotoren skal være i kranken på sykkelen. Det bidro til å gjøre de ulike tilbudene sammenlignbare.
  • Sett opp tydelige avtaler – til bruk mellom kommune og ansatt, ansatt og leverandør, leverandør og kommune – der det kommer tydelig fram hva slags krav og forventninger som gjelder (for eksempel at en ansatt skal ha fast ansettelse og ikke være minimum tre år yngre enn pensjonsalder).
  • En leasingavtale slik Sarpsborg har, innebærer lav økonomisk risiko for kommune, for hver enkelt ansatt og for leverandør/leasingselskap.
  • En leasing-modell krever relativt lite innsats fra kommunens side, og det ble langt mindre arbeid med ordningen enn først antatt i Sarpsborg.