Skip links

Støtter landbrukets klimaplaner

Bondelagene i Viken har klimaambisjonene klare, og advarer samtidig mot noen av premissene som rapporten Klimakur 2030 bygger på. Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune roser arbeidet i landbruket.

Overrekkelse: Fylkespolitikerne Anne Beathe Tvinnereim og Simen Nord mottok klimaplanen av fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag (t. h.), Charlotte Forsberg, Viken fylkeskommune

– Jeg er imponert over hvordan landbruket går i bresjen i klimaarbeidet. De har satt konkrete mål og laget planer for å nå dem. Klimapolitikken i Viken skal hjelpe landbruket i å nå sine egne lokale klimamål. Klimamålene kan ikke nås ved å eksportere landbruksutslipp og svekke egen matforsyning, og vi er imot forslag i Klimakur 2030 som går i den retningen, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.22. april mottok hun og leder av komité for finans, administrasjon og klima, Simen Nord Landbrukets klimaplan fra Bondelagene i Viken.

– Er avhengig av samarbeid

Landbrukets klimaplan skal gjelde for 2021-2030, og er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa. Landbruket tar mål av seg å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord med 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter gjennom en tiårsperiode.

Bondelaget ønsker med overrekkelsen å gi innspill til Vikens klimaarbeid, og at klimaplanen tas hensyn til når Vikens fylkeskommune responderer på Miljødirektoratets rapport Klimakur 2030, som er sendt ut på vegne av Klima- og miljødepartementet. Den er nå er ute på høring med frist 30. april.

– Landbruket er del av løsningen på klimautfordringen. De skal kutte egne utslipp, men kan samtidig bidra til økt lagring av CO2 gjennom fotosyntesen og bidra inn i nye grønne næringer. Det er et politisk mål å produsere mer mat i Viken på norske ressurser, men med et relativt mindre klimaavtrykk. Det krever mye omstilling fra enkeltbønder og fra hele næringen. Fylkesrådet i Viken vil fortsette å støtte opp under næringens egne planer og tiltak. Blant annet kan vi legge til rette for at forskning og ny klimateknologi kommer raskt ut til gårdsbrukene. Vi kan også samarbeide om klimarådgivning og metodikk og måleverktøy, sier fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim.

Leder for komité for finans, administrasjon og klima Simen Nord deltok også ved overrekkelsen.

– Skal vi lykkes med å redusere klimagassutslippene nok til at vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser er vi helt avhengige av samarbeid. I klimakomiteen skal vi følge med på at målene nås, men også bidra til omstillingen. Jeg synes det er flott at landbruket her bidrar og viser en vei framover for næringen, som kan sikre viktige arbeidsplasser samtidig som klimautfordringene tas på alvor. Jeg takker for landbrukets oppfølging av klimaavtalen og den grundige jobben de har gjort, sier Simen Nord.

–  Politikk og næring må spille på lag

Et av hovedbudskapene fra bondelagene i Viken er at det er mulig å oppnå jordbrukets klimaforpliktelse uten å redusere antall kuer slik Klimakur 2030-rapporten legger opp til.

– Landbruket ønsker at tiltakene skal gjennomføres på gården – av bonden. Ikke gjennom et forskuttert kjøttkutt hos forbruker slik Klimakur 2030 foreslår, heter det blant annet i meldingen fra bondelagene.

Dette er et budskap som samsvarer godt med fylkesrådets samarbeidsplattform , påpeker Anne Beathe Tvinnereim.

– Fylkesrådet vil at Viken produserer mer mat på egne ressurser. Vi har også sagt at utslipp av klimagasser fra landbruk, husdyrhold og natur i Viken som er en del av biologiske prosesser og kretsløp ikke er del av nullutslippsmålet vi har satt oss. Vi vil imidlertid støtte næringens og forskningens arbeid med å redusere biologiske utslipp gjennom for eksempel fôrutvikling og avl, sier hun.

Ønsker mer smart landbruk

Overleveringen av klimaplanen fant sted på gården til bonde Per Kristian Solberg i Skiptvet. Han har tatt flere klimasmarte grep på sin gård, gjennom blant annet fossilfri oppvarming av korntørke, bolighus og verksted.

Fylkeskommunen samarbeider med bønder som ønsker å ta grep på egen gård blant annet gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk.

– Dette er et arbeid vi ønsker å styrke og utvide til hele Viken, sier Tvinnereim.